Pest és Nógrád Megye Állami Levéltára

 

Pilisvörösvár

 

Képviselő-testületi közgyűlés jegyzőkönyve

 

[1. kötet]

 

1897-1902

 

[Nincs temetővel kapcsolatos határozat]

 

 

[2. kötet]

 

1911-1920

 

 

[Temetőkkel, temetkezéssel kapcsolatos bejegyzések]

 

 

[45. oldal]

[1912. május 14.]

 

[Bíró: Manhertz Márton, körjegyző: Eckhardt Géza]

 

17. [előterjesztés]

Temetkezési egylet területet kér. Körjegyző előadja, hogy a vörösvári rk. temetkezési egyesület területet kér, hogy a beszerzendő temetkezési kocsi és szerek, valamint egyleti helyiségük épületet emeltetne.

 

17. [határozat]

 

A községi Képviselő-testület méltányolja a temetkezési egylet kérelmét, kiküldi a községi bírót, Braun Márton és Breier Mátyás képviselő testületi tagokkal, hogy tegyenek előterjesztést, hogy mely terület volna átengedhető a temetkezési egyletnek.

 

 

[87. oldal]

[1913. február 23.]

 

18. [előterjesztés]

 

Temető kerítésének kijavítása

 

Községi bíró jelenti, hogy a temető kerítése nagyon rossz állapotban van, s ez által a temető egész átjáróvá használtatik.

 

18. [határozat]

 

A község Képviselő-testülete egyhangúlag kimondta, hogy a temető dróttal bekerítendő, s az átjárás megakadályozására tilalmi táblák állítandók fel.

 

 

[1915. december 30.]

[Bíró: Schäffer Lőrinc, jegyző: Eckhardt Géza]

 

19. sz. kgy. 915

 

Tárgyaltatott előadó községi jegyző javaslata a községi szolga és őrszemélyzet nemkülönben az átalányos és szerződéses alkalmazottak felfogadása tárgyában.

 

Határozat

 

[Megválasztatott] … Scheller János 280 korona évi díjazással, egyúttal megállapítást nyertek a sírásás után követelhető díjai:

kis sír után 1 kor

nagy sír után 2 kor, ha házastársak lesznek egy sírban eltemetve, az ásás díja 4 korona. A bányászok a fent megállapított díjak kétszeresét fizetik.

 

 

[1917. december 27.]

 

38. sz. kgy 1917

[községi szolga és őrszemélyzet felfogadása]

 

…. Éjjeliőrnek és sírásónak Scheller Jánost évi 800 (nyolcszáz) korona bérrel. A sírásó kap egy-egy kis sírhelyért 2 koronát, egy-egy nagy sírhelyért 5 koronát a községbeliektől, egy kis sírhelyért 3 koronát, egy nagy sírhelyért 6 koronát a bányabeliektől.

 

 

[294. oldal]

[1918. december 30.]

 

[Bíró: Schäffer Lőrinc. Körjegyző: Neisz Ferenc]

 

2. [határozat]

 

Sírásónak Peller János fogadtatik fel évi 1200, azaz egyezerkettőszáz korona készpénzfizetéssel. A sírásó kap egy-egy kis sírhelyért 2 koronát, egy-egy nagy sírhelyért 5 koronát a községbeliektől, egy kis sírhelyért 3 koronát, egy nagy sírhelyért 6 koronát a bányabeliektől.

 

 


[356. oldal]

[1920. május 14.]

 

[előterjesztés]

Tárgy: Budapest-vidéki kőszénbánya építési engedélye

Körjegyző felolvassa a pomázi járás főszolgabírójának 1898/1920. sz. véghatározatát, amelyben megengedi, hogy a Budapest-vidéki Kőszénbánya Rt. a községi köztemető mellett építkezhessék.

 

Határozat: A Képviselő-testület a pomázi járás főszolgabírójának 1920. évi április hó 1-jén fenti tárgyban […] hozott véghatározata ellen fellebbezést jelent be.

 

Indokok: Sérelmes a határozat azon rendelkezése, hogy a községet elzárja attól, hogy a köztemetőt a közeljövőben bekövetkező szükség folytán – folytatólagosan bővíthesse ki, s így a lakosság azon kényszerhelyzetnek legyen kitéve, hogy a temetőt a község más részén biztosítson magának, s így a községben a Budapest-vidéki Kőszénbánya építkezése miatt a község ellenkező részein két temető legyen.

 

 

[3. kötet]

 

1920-1925

 

[1920. augusztus 8.]

 

46 kgy.

Tárgy: Hősi halált holt katonák emlékművére adomány

 

Határozat: A képv. test. kimondja, hogy a temetőben felállítandó emlékmű aug. 20-án tartandó leleplezésére megjelent katonaság élelmezésére a közs. közpénztár terhére 1000, azaz Egyezer koronát és ezenkívül még egy koszorú vásárlására szükséges összeget szavaz meg.

 

 

[17. oldal]

[1920. szeptember 7.]

 

50/kgy -1920

 

50. [előterjesztés]

Tárgy: Hősi halált halt katonák emlékművére gyűjtött összeg elszámolása

Peller Márton mint a gyűjtőbizottság elnöke bemutatja vonatkozó elszámolást.

 

50. [határozat]

A közgyűlés a felolvasott számadást 24 206 korona bevétellel, 23 776 kor. kiadással és 430 kor. maradvánnyal tudomásul veszi és a gyűjtők részére sikeres működésükért és a szép ünnepély rendezéséért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz.

 

 


[72. oldal]

[1921. július 30.]

 

[Bíró: Hasenfratz András. Körjegyző: Neisz Ferenc]

 

19-kgy./2084-kig 1921. [előterjesztés]

Tárgy: Temető céljára ingatlan vásárlása

Körjegyző felolvassa a helybeli r. k. plébánia hivatal 212-1921 sz. átiratát, melyben kéri, hogy a köztemető céljára ingatlan vásárlásáról gondoskodjék, mivel a jelenlegi r. k. temető rövid idő alatt megtelik. 

Többek hozzászólása után a körjegyző indítványára egy bizottság küldetik ki, amely a megfelelő helyet megvizsgálja.

 

[határozat]

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a községi köztemető céljára ingatlan vásárlása szükséges.

A megfelelő ingatlanok kiválasztására, az ingatlan megszerzésére vonatkozó tárgyalások bevezetésére a képviselő-testület 8 tagból álló bizottságot küld ki, amely bizottság az eljárás eredményét a képviselő-testületnek mielőbb bejelenteni köteles.

A bizottság tagjaiul Angeli Márton esperes plébános, Liposits János bányaigazgató, Neisz Ferenc körjegyző, Hasenfratz András községi bíró, Manhertz János, Miereisz Mihály, Peller Mátyás és Nick József kéviselő-testületi tagok küldetnek ki.

 

 

[77. oldal]

[1921. augusztus 13.]

 

29. kgy-2084-kig 921. [előterjesztés]

Tárgy: Temető részére ingatlanvásárlás

Előadó javaslata egyhangúlag elfogadtatik.

 

[határozat]

A képviselő-testület a 19. kgy/921 sz. a[latt] kiküldött bizottság által a Nusgärten és Kukuruczäcker dűlőben kiválasztott ingatlanokat temető céljára teljesen megfelelőnek tartja; kimondja, hogy ezen ingatlanokat temető céljára igénybe veszi, és utasítja az elöljáróságot, hogy a kisajátítási hosszadalmas eljárás kikerülése végett lépjen az ingatlanok tulajdonosaival érintkezésbe, azokkal lehetőleg kedvező vételárban egyezzen meg, és eljárása eredményét a legközelebbi közgyűlésen jelentse be.

Érdekelt tulajdonosok és az ingatlan megjelölése:

1. Manhertz Ferenc 3067/2 hrzi sz.

2. Iflinger Márton 3068/1 hrzi sz.

3. özv. Iflinger Mátyásné 3068/2. hrzi sz.

4. Ziegler Mátyás 3069 hrzi sz.

ezen kívül még a temető bejárásához szükséges néhai Pfeiffer István szántóföldjének azon része, amely Peller Márton és neje tulajdonát képezi.

 

} 3308

 
[utólag bejegyezve:]

5. Peller Mártonné, sz. Pfeiffer Anna

6. Pfeiffer Róza

 

 

[87. oldal]

 

[1921. október 1.]

 

[Bíró: Hasenfratz András. Helyettes főjegyző: Neisz Ferenc]

 

VI. kgy/2084.-kig 1921. [előterjesztés]

Tárgy: Temető részére ingatlan vásárlása.

Előadó bejelenti, hogy a 29.-kgy/2084. kig. 921. sz. határozatban megnevezett érdekelt földtulajdonosokkal az elöljáróság érintkezésbe lépett, azonban velök a vételárra vonatkozólag megegyezni nem tudott, miért is a földtulajdonosokat a mai közgyűlésre hívta meg, és indítványozza, hogy a vételárra vonatkozó egyezség a mai közgyűlés keretében kíséreltessék meg.

A közgyűlés az indítványt helyeslőleg fogadja el, és a megjelent Manhertz Ferenc, Iflinger Márton, özv. Iflinger Mátyásné és Ziegler Mátyás földtulajdonosokkal a tárgyalást megkezdi. Hosszabb eszmecsere és alkudozás után létrejött az egyezség, éspedig a jelenlegi forgalmi viszonyok szerint középárnak megfelelő 35 koronás ڤ-enkénti vételárban.

 

[határozat]

A képviselő-testület kimondja, hogy a Pilisvörösvár községben fekvő 298 t[elek]k[öny]vi betétben foglalt 3067/2 hrzi sz. 534 ڤ-öl területű Manhertz ferenc és neje, Peller Anna tulajdonát képező – a 816 sz. t.kvi betétben 3068 hrzi sz. a[latt] felvett 1229 ڤ-öl területű Iflinger Márton és neje, Altbäcker Mária, Iflinger Mátyásné, sz. Manhertz katalin és Iflinger Katalin tulajdonát képező a 444. sz. t.kvi betétben 3069 hrzi sz. alatt felvett 1146 ڤ-öl területű Cziegler Mátyás és neje, Iflinger Borbála tulajdonát képező Nusgarten és Kukuruzäcker dűlőben fekvő ingatlanokat temető céljára 35, azaz harmincöt koronás ڤ-ölenkénti egységárban megszerzi.

Egyben utasítja az elöljáróságot, hogy a meg nem jelent Peller Mártonné, sz. Pfeiffer Annát és Pfeiffer Rózát a legközelebbi közgyűlésre az egyezség megkötése végett hívja meg.

 

 

[91. oldal]

[1921. október 10.]

 

[Bíró: Hasenfratz András. Helyettes főjegyző: Neisz Ferenc]

 

XI. kgy/2084-kig 1921 [előterjesztés]

Tárgy: Temető céljára ingatlan vásárlása.

H. főjegyző előadja, hogy a VI. kgy. 921. sz. határozat alapján meghívott Peller Mártonné, sz. Pfeiffer Anna és Pfeiffer Róza megjelentek a mai közgyűlésre. A képviselő-testület a megjelent földtulajdonosokkal tárgyalásba bocsájtkozott, akik hosszas alkudozás után belementek ingatlanuknak 35 koronás ڤ-ölenkénti ár mellett való eladásába. Pfeiffer Róza kiköti azonban, hogy a vételáron felül az ő telkén egy sírhelyet ingyen kap a községtől.

 

[határozat]

A képviselő-testület kimondja, hogy a pilisvörösvári 182. sz. tkvi betétben 3308. hrzi sz. a. felvett a Freiäcker és Krautlander dűlőben fekvő 895 ڤ-öl területű ténylegesen Peller Mártonné, sz. Pfeiffer Anna és Pfeiffer Róza tulajdonát képező ingatlanokat 35 koronás ڤ-ölenkénti vételárban nevezettektől temető céljára megveszi. Egyben kimondja, hogy Pfeiffer Róza részére az ingyen sírhelyet az ő telkén biztosítja.

Egyben kimondja a közgyűlés, hogy a temető céljára szükséges összes földterület megvétele tárgyában az 1886. 22. tc. 110. §-ában megkívánt végleges határozathozatalra a közgyűlés napját 1921. november hó 10. napjának d. e. 9 órájába tűzi ki.

Kimondja még a képviselő-testület, hogy a jelenlegi temetőket a temetői jellegüknek a törvény szerinti határidőben leendő megszűnéséhez exhumáltatja és ezen temetőhelyeket már most házhelynek nyilvánítja, s azokat a községi lakosok részére házhelyként fogja értékesíteni. Utasítja egyben a községi elöljáróságot, hogy ezen temetőhelynek beltelki ingatlanokhoz való átminősítése iránt a t.kvi eljárást tegye folyamatba. Ezen házhelyekre, ill. beltelekké való nyilvánítás azért szükséges, hogy ezáltal a kőszénbánya által való lefoglalás elkerülhető legyen.

 

 

[96-97. oldal]

[1921. november 10.]

 

XIX. kgy/2084 kig. 1921.

Tárgy: Temető céljára ingatlan vétele

 

Elnöklő községi bíró megállapítja, hogy a jelen közgyűlés 1886: XXII. Tc. 110§-a alapján és a XI. kgy/2084 kig 1921. sz. közgyűlési határozat alapján hívatott össze, s minthogy a közgyűlés összes tagjainak általános többsége megjelent; a közgyűlés határozatképes.

Előadó főjegyző felolvassa az új temető vásárlására vonatkozólag hozott közgyűlési határozatokat és annak alapján megkötött 4-rendbeli adásvételi szerződést.

 

Határozat

A közgyűlés kimondja, hogy a rövid idő alatt megtelő temető biztosítására újabb ingatlanokat vásárol, mivel a régi temető ezen célra méf felhasználható.

A temető céljaira megvásárolt ingatlanokra vonatkozólag Pfeiffer István és testvéreivel a pilisvörösvári 3308 hrzi sz. 895 ڤ. öl területű ingatlanra 31 325 korona vételárban –, Manhertz Ferenc és nejével a pvvári 3067/2 hrzi sz. 534 ڤ. öl területű ingatlanra 18 690 korona vételárban -, Iflinger Márton és birtoktársaival a pvvári 3068. hrzi sz. 1223 ڤ. öl területű ingatlanra 42 805 korona vételárban -, Czigler Mátyás és nejével a pvvári 3069 hrti sz. 1146 ڤ. Öl területű ingatlanra 40 110 korona vételárban megkötött adásvételi szerződéseket elfogadja és a községi elöljáróságot utasítja, hogy ezen a temető céljára megvásárolt 3798 ڤ. öl területű ingatlanokat 35 koronás ڤ. ölenkénti egységáron járó összesen 132 930 koronát a jogosult tulajdonosoknak a törvényhatóság jóváhagyása után fizesse ki a költségvetési előirányzat terhére.

Elnök elrendelvén a névszerinti szavazást, a jelenlévők egyenként és egyhangúlag igennel szavaztak.

Jelen határozat közérdekű, a községben közhírré teendő, ellene 15 nap alatt nyújtható be fellebbezés.

 

Indokok:

A jelenlegi temető rövid idő alatt megtelik, ezért új temető céljaira ingatlan vásárlásával gondoskodni kellett. –

A megvásárolt ingatlanokért egyezségileg megállapított 35 koronás ڤ. ölenkénti  ár a forgalmi viszonyoknak megfelel, sőt rendkívül kedvezőnek mondható, mert a községhez közel levő előnyös fekvésénél fogva azok csakis a tulajdonosaik kegyeletes érzésétől kifolyólag voltak ily árban …. (olvashatatlan : magotezerhetők J 002)

 

 

[118. oldal]

[1921. december 27.]

 

 

10/ Éjjeli őr és sírásó felfogadása

 

          Éjjeli őrnek és sírásónak 1922 évre a képviselőtestület Fressz János-t fogadja fel, akinek díjazása évi = 10 000 = tízezer korona készpénz fizetés és kis sír ásásáért = 15 korona, nagy sír ásásáért 25 korona, idegenek és bányászoktól  minden sírért 5-5 koronával több; boncolásoknál 100 korona napszámbér. –

          Fressz János a szolgálatot a fenti feltételek alatt elfogadja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi. –

          Sírhelyek ára változatlanul megmarad. -

 

 

[123. oldal]

[1922. február 9.]

 

4. kgy. / 202 kig. 1922

Tárgy: Hősök sírjának gondozása.

Előadó felolvassa a járás főszolgabírájának 7225/kig. 1922. sz. rendeletét és a vonatkozó nyilatkozatot.

 

Határozat

A képviselőtestület készséggel kijelenti, hogy a jelen háborúban elesett és elhalt hősei iránti kegyeletes kötelességét teljesíteni véli, midőn minden ellenszolgáltatás kikötése nélkül községe nevében kötelezi magát, hogy az itteni temetőben a háború folyamán elhalt katonák sírhelyeit tartoztak légyen akár saját vagy szövetséges, akár az ellenséges hadsereghez emlékükhöz méltóan maradandóan örök időkre fenntartja, gondozza és ápolja olyképpen, hogy lehetőleg kőbe vésve minden sírban nyugvó nevét a síron megörökíti.

Utasítja az elöljáróságot, hogy a fenti nyilatkozatot a főszolgabírónak mutassa be és a szükséges teendőket foganatosítsa.

 

 

[136-137. oldal]

[1922. március 7.]

[Hasenfratz András bíró, Neisz Ferenc főjegyző]

 

20. kgy /2084. kig. 1922.

Tárgy: Temető bekerítése

 

          Főjegyző jelenti, hogy az új temető bekerítésére és használatba vételre való előkészítése sürgős, miért is ez iránti intézkedések sürgős folyamatosítását javasolja.


 

Határozat

 

          A képviselőtestület kimondja, hogy az új temető területe az előrelátható szükségnek megfelelő nagyságban oszlopokkal és drótokkal bekerítendő, a többi rész pedig használatba vételig gazdaságilag művelendő a temető alap javára.

          Kimondja, hogy külön temetőalapot létesít és a temetővel kapcsolatos mindennemű bevételek és kiadások ezen alapból számolandók el.

          A temető kerítéséhez szükséges oszlopokat a régi temetőnél lévő akácafák kivágása útján állítandók elő, amely akácafák kivágásá[hoz?] a r. kath. Hitközség jelenlévő képviselője: Angeli Márton esp. Plébános hozzájá[rul.?]

          A képviselőtestület a Kőszénbánya igazgatóságnak azon adományáért, [mely?] a bekerítéshez szükséges drótot ingyen bocsájtja a község rendelkezésére, köszönetét fejezi ki. A bekerítési munkálatok intézésével a községi bíró bízatik meg.

 

 

[141. oldal]

[1922. március 30.]

 

26/kgy 1922.

 

Tárgy: Új temető bekerítése

Községi bíró előadja, hogy az új temetőt bekeríteni szükséges, mert őszre valószínűleg használatba kell venni. – A bekerítéshez szükséges faanyagra vonatkozólag beszélt a bányaigazgatóval, aki hajlandó akácfák ellenében annyi fenyőoszlopot adni, amennyi a kerítéshez szükséges. –

 

Határozat:

A képviselőtestület kimondja, hogy az új temetőt bekerítik; s erre a célra a bánya által ajánlott fenyőfát elfogadja; a szükséges akácfák a régi temetőből vágandók ki.-

Egyben kimondja, hogy a temetőnek most még csak egy része kerítendő be, a többi a használatba vételig mezőgazdaságilag hasznosítandó. –

A temető a folyó évben zabbal vetendő be.-

 

 

[180. oldal]

[1922. november 22.]

 

75. kgy 1922.-

Tárgy: Temetőföldek (új) után járó szénfillérek.-

          Főjegyző előadja, hogy azon földtulajdonosoknak abbeli kérelmét, akiktől a község az új temető részére szükséges szántóföldeket megvásárolta, hogy ők a termőföldek utáni szénfilléreket mindaddig élvezhessék, amíg ők életben vannak.

Főjegyző tekintettel arra, hogy ezen szántóföldekhez a község elég kedvező árba jutott és hogy az eladók még ma sem vették fel: javasolja a kérelem teljesítését.


 

Határozat

 

A képviselőtestület nem találja indokoltnak a kérelmet, mert az érdekelt eladók az ingatlanok árát már régen felvehették volna, de azt ők megtagadták, s így a községet felelősség nem terheli azért, hogy a vételár értékében nagyfokú csökkenés állott be. –

Mindazonáltal azonban teljesen nem zárkózik el a kérelem teljesítése elől, és kimondja, hogy az új temető földek után járó szénfillérek haszonélvezetében a vétel idején volt tényleges tulajdonosokat 1923, 1924 és 1925 években meghagyja, illetve hogy ezen három év alatt a szénfilléreket nekik engedi át.

 

 

[186. oldal]

[1922. december 27.]

[Hasenfratz András bíró, Neisz Ferenc főjegyző]

 

2. Éjjeli őr és sírásó

Jelentkezett: Fresz János éjjeli őr.

Felfogadtatott 1922 évre: Fresz János évi 6000 korona készpénzfizetéssel; ezenkívül kis sírért 15 korona, nagy sírért 25 korona, idegenektől és bányászoktól ezen díjnak kétszeres összegét szedni jogosult; boncolásoknál a megállapított közösségi napidíj* jár.

Személyesen megjelent Fresz János a közgyűlés előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt vállalja és annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

[*250 korona]

 

 

[223. oldal]

[1923. június 15.]

 

42. kgy/2054. – kig. 923

Tárgy: Budapestvidéki Kőszénbánya pilisvörösvári kisajátítási ügye

 

Főjegyző kihirdeti alispán úrnak a bánya által elfoglalt és kisajátított temető melletti földek tárgyában hozott II-od fokú véghatározatát (:23927/kig 1923. szám:), melyben a kőszénbányát a rendes bírói útra utasítja.

 

Határozat

A képviselő-testület alispán úr 23927/kig 1923. számú véghatározatát tudomásul veszi.

 

 

[240. oldal]

[1923. augusztus 25.]

 

70 – kgy/923.

Tárgy: Temető (országút melletti) rendben tartása

Török István h. [?] plébános panaszolja, hogy az országút melletti temető rendetlen állapotban van és hogy ott állatokat legeltetnek s a temető kegyhely jellegével össze nem férő dolgokat mívelnek.

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy ezen temető fűtermése 2 évre haszonbérbe adandó, és a bérlő köteles a bérösszegen felül még  a temető rendben tartását is teljesíteni. Legeltetni a temetőben senkinek, a bérlőnek sem szabad. A temető haszonbére a fenntartási költségére fordítandó.

 

 

[240. oldal]

[1923. augusztus 25.]

 

71 – kgy /923.-

Tárgy: Új temető útjának elkészítése.-

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy köteles minden igavonó tulajdonos az újtemető kavicsozásának elkészítéséhez fogatonként 2 fuvar kavicsot díjmentesen kiszállítani.

 

 

[254. oldal]

[1923. december 29.]

 

1. Éjjeli őr és sírásó

Jelentkezett: Fresz János éjjeliőr.

Felfogadtatott 1924. évre Fresz János havi 150 kgr. búza fizetéssel, mely azonban nem természetben szolgáltatandó ki, hanem havi utólagos részletekben a hó első napján fennálló tőzsdei közép pénzértékben; ezenkívül kis sírért 3000 koronát, nagy sírért 5000 koronát van joga követelni. Kötelessége a sírásói és az éjjeliőri teendők elvégzése és köteles éjjel a régi szokás szerint 10-11-1-2 órát kürttel jelezni. [Éjfélkor nem?]

Boncolásoknál részére a községi szolgákra megállapított napidíj jár. Fresz János a szolgálatot elfogadta.

 

 

[1924. február 23.]

[269. oldal]

 

20 kgy 1924.

Tárgy: Sírásói lakás építése és hullaház áthelyezése.-

Főjegyző előadja, hogy az új temető rendben tartására és megőrzésére, továbbá a hullaház a régi temetőből az új temetőbe volna átépítendő.

 

Határozat

A képviselőtestület a sírásói lakás építését és a hullaház áthelyezését az új temetőben szükségesnek tartja és utasítja az elöljáróságot, hogy a község jövedelmeihez képest az építéshez szükséges anyagokat szerezze be és a megfelelő terveket készíttesse el.-

 


[274. oldal]

[1924. április 26.]

 

30 kgy. 1924.

Tárgy: Sírásó lakás építése.-

 

Határozat:

Főjegyző bejelenti, hogy  a sírásó lakás építésére, illetve tervek és költségvetések bemutatására a helybeli betonárugyár is hajlandó, miért is megbízást adott néki a község nevében, amit a képviselőtestület tudomásul vett.

 

 

[283. oldal]

[1924. szeptember 24.]

 

 42 – kgy /3449 – kig 924.

Tárgy: temető befásítása

Főjegyző előadja, hogy a község közönségének is óhaja az, hogy az új temető az eredeti tervnek megfelelőleg befásíttassék.

Bemutatja Szász Nándor áll. Kertészeti főfelügyelő ajánlatát, amely szerint a díszfák és cserjék ára 624 000 koronába kerül, amelyhez még a munkadíjak és szállítási költségek számítandók hozzá.-

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy az új temetőt befásítja és az ezen fásításra Szász Nándor által beadott ajánlatot a 350 drb kerítkező [?] cserje 2 100 000 koronát kitevő árának levonásával fogadja el. A levonásba hozott orogonacserje beszerzése nem szükséges, mert az itt is beszerezhető.

A költségek fedezésére a forgalmi adónál mutatkozó részesedést jelöli ki.

 

 

[289. oldal]

[1924. október 23.]

 

54-kgy /924. 4286. szig 924.

Tárgy: Az új temetőhöz vezető út kijavítása, illetve kiépítése.-

Főjegyző előadja, hogy az új temetőhöz vezető [lvh.? v. fvh.?] út oly rossz állapotban van, hogy azon a községház melletti részén esőzések alkalmával a víz megáll, úgy hogy temetések alkalmával a gyászoló közönség nem képes keresztül menni. – Érintkezésbe lépett az út kijavítása miatt az államrendészeti [?] hivatallal, aki azonban mereven elzárkózik minden javítástól. – Tekintettel arra, hogy ezen út használata nélkülözhetetlen, nem marad más hátra, minthogy a község saját költségén javítsa meg, illetve építse ki az utat.

Bemutatja azonban az út teljes kiépítésére vonatkozólag Böszörményi Sándor útmester által készített tervrajzot és költségvetést.

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy a tvh. [?] útnak a községházától az újtemetőig terjedő részét a saját költségén kiépíti; a bemutatott tervet és költségvetést elfogadja s az út kiépítésére szükséges összegeket a község pénztára terhére folyósítja és utasítja az elöljáróságot, hogy ezen útépítés községi közérdekű voltára tekintettel a községi kézi és igás közerőt természetbeni munkateljesítmény leszolgálására rendelje ki.

 

 

[309. oldal]

[1924. december 29.]

 

Szegődményesek felfogadása

Éjjeli őr és sírásó

 

Felfogadtatott: Fresz János volt éjjeliőr, kinek javadalmazása havi 150 kgr búza, illetve ennek az esedékességi idején fennálló tőzsdei középértéke készpénzben; ezenkívül a nagy sír ásásáért 20 000 korona, kis sír ásásáért 10 000 korona készpénz. Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése; a temető karbantartása és felügyelete; továbbá a sírhelyek ásása.

Fresz János a közgyűlés előtt kijelentette, hogy a szolgálatot fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[322. oldal]

[1925. január 12.]

 

17 kgy/ 1925.

Tárgy: Temetőút javítása

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy köteles minden igatulajdonos a temető útra egy kocsi murvát ingyen kiszállítani.

 

 

[332. oldal]

[1925. február 21.]

[Ziegler János bíró, Neisz Ferenc]

 

28- kgy / 925.

Tárgy: Temetkezési kocsi elhelyezése

 

Határozat

A képviselőtestület megengedi a helybeli temetkezési egyesületnek, hogy a halottas kocsiját ideiglenesen a községháznál lévő nagyfészerben, az általa elválasztandó helyen helyezze el; az elválasztó falhoz szükséges téglát a község adja, a többi munka és anyag hozzáadása az egyesület kötelessége.

 


 

[1925. február 21.]

 

29. kgy / 925.

Tárgy: Sírásó kérelme termőföld használata iránt

 

Határozat

A képviselőtestület megengedi a sírásónak, hogy a temetőnek azon részét, amelyet tavaly is használt, folyó évben is művelhesse.

 

 

 

 

[4. kötet]

 

1925-1928.

 

 

[9-10. oldal]

[1925. június 17.]

 

51 – kgy / 925

Tárgy: temetőben a temetkezés rendjének és a sírok árának megállapítása

 

Határozat

A képviselőtestület kimondja, hogy az új temetőben a külön sírok részére fenntartott helyet a temető főútvonalának mindkét oldalán 5-5 egyenlő szélességű sorokra kell felosztani és ezen sorokban a temetkezésnek a temető szélességében kell egymás után történni azért, hogy ezáltal a temető a szélességében átvonuló keresztúttól kezdődőleg egyenletesen teljék meg.

Az egyes sorokban a külön sírok árai a következők: az első sor = 60, a második sor = 55-, a harmadik sor = 40 aranykorona, amely mindenkor a hivatalos szorzószámmal számítandó.

A sír nagysága a bizottság által megállapítandó és minden egyes sír területe külön fizetendő. -

 

 

[44. oldal]

[1925. október 27.]

 

78 – kgy / 925

Tárgy: Régi temető rendezése

Főjegyző előadja, hogy a régi temető rendezésére a járási főszolgabírája által kitűzött határidő lejárt, miért is azt most haladéktalanul foganatosítani kell.

 

Határozat

A képviselőtestület utasítja az elöljáróságot, hogy hivassanak fel a lakosok arra, hogy a kitűzött napon jelenjenek meg a régi temetőben azok, akiknek már több mint 60 éve porladozó hozzátartozóik vannak, s akkor az ott jelenlévő elöljáróság előtt hozzátartozóik sírköveit elszállíthatják, esetleges maradványait a temető mellet kijelölt helyen újból elhantolhatják. Azon síremlékekekt, amelyekért hozzátartozó nem jelentkezik, az elöljáróság köteles a megmaradó helyére felállítani.

A megmaradó ismeretlen sírkövekből szükséges mennyiségű sírkő a háború idején itt elhalt hősök sírjához állítandó fel.

A temető rendezésének befejezése után a megmaradó temetőrész bekerítendő.

 

 

[71. oldal]

[1925. december 19.]

 

Éjjeliőr és sírásó

 

Jelentkezett Fresz János volt éjjeliőr, akit a közgyűlés 1926 évre meg is fogadott. Javadalmazása havi 675 000 korona készpénzfizetés; ezenkívül nagy sír ásásáért 20 000 korona, kis sír ásásáért 10 000 kor. készpénz. Kötelessége az éjjeliőri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése; a temető rendben tartása és felügyelete. [olvashatatlan: Továbbá?] a sírhelyek kiásása.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak a pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

[136. oldal]

 

[1926. december 20.]

 

Éjjeliőr és sírásó

Jelentkezett: Fresz János volt éjjeliőr, akit a közgyűlés 1927 évre meg is fogadott. Javadalmazása havi 675 000 korona készpénzfizetés; ezenkívül nagy sír ásásáért 20 000 korona, kis sír ásásáért 10 000 korona készpénz. Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető rendben tartása és felügyelete, továbbá a sírhelyek kiásása. Nevezettnek járandóságát képezi még a temetőben levő fű is, de ezzel szemben köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[156. oldal]

[1927. január 26.]

 

12 – kgy/433- kig 929

Tárgy: Régi temető területének salakkal való feltöltése.

Liposits János bányaigazgató, képviselőtestületi tag indítványozza a képviselőtestületnek, hogy engedtessék meg a bányavállalatnak, hogy a múlt évben teljesen kiürített régi temető területére a salakot kihordhassa, s ezáltal a később közcélú építkezésekre felhasználandó ezen terület a salak   [olvashatatlan]… által elegyengesse, s így a mélyedéseit kitöltve a terület színét magasabbra emelje.


 

Határozat

A képviselőtestület köszönettel fogadja az indítványt, és kijelenti, hogy készséggel megengedi a vállalatnak azt, hogy a bányából kitermelt salakot a kiürített régi temető területére hordathassa.

 

 

[185. oldal]

[1927. június 23.]

 

30 kgy. /2527 – kig. – 1927

Tárgy: temető (új) kerítésének elkészítése.-

 

Főjegyző előadja, hogy az új temetőnél lévő oszlop és dróthuzal kerítés elkorhadt, illetve széthullott, miért az elöljáróság helyette temető bejáratánál lévő oldal kerítését betonból kívánja elkészíteni, az erre vonatkozó tervet el is készíttette, valamint a költségvetést is, ezen terv és költségvetés alapján a helybeli iparosokat ajánlattételre f. évi május hó 19-én felhívta.

A mai napig a következők adtak be ajánlatokat: 1. Schön Mátyás, 2. Nick János és 3. Kammerer Gáspár ifj.

A beadott ajánlatok a közgyűlés színe előtt és a jelen levő Schőn Mátyás és Kammerer Gáspár ifj. ajánlattevők előtt nyilvánosan felbontván, azok eredménye a következő: -

1.   Schön Mátyás ajánlata 313 pengő 10 fill.

2.   Nick János –„- 380 –„-

3.   Kammerer G. ifj. –„- 485 –„- 70 –„-

 

 

Határozat

A képviselőtestület a főjegyző bejelentését tudomásul veszi és kimondja, hogy az új temető előrészén lévő elkorhadt kerítést a bemutatott tervrajz szerinti betonkerítéssel pótolja, és ezen kerítés elkészítésének munkálatait a bemutatott költségvetések és ajánlatok alapján Schön Mátyás kőműves mester, pilisvörösvári lakosnak adja ki 313 pengő 10 fillér ajánlati összegért, azon feltétellel, hogy nevezett munkájáért kettő évi anyagi felelőséget tartozik elvállalni.

Jelenlévő Schőn Mátyás kijelenti, hogy a munkálatot átveszi a 313 pengő 10 fillér vállalati összegért és kijelenti, hogy a két évi felelőséget vállalja.-

A képviselőtestület utasítja az elöljáróságot, hogy ezen munkálatokért a Schőn Mátyásnak járó díjakat a munkálatoknak az építkezési bizottság által történt átvétele után az 1927 évi költségvetés 2 [olvashatatlan] rovata „egészségügyi kiadások” terhére fizess ki.

Indokok:

A betonkerítés elkészítésére vonatkozó javaslat az anyag tartóssága szempontjából elfogadandó volt.

Schőn Mátyás ajánlata – mint a legkedvezőbb – fogadtatott el.

 

 

[247. oldal]

[1927. december 29.]

 

Éjjeliőr és sírásó

Jelentkezett: Fresz János volt éjjeliőr, akit a közgyűlés 1928 évre meg is fogadott. Javadalmazása havi 54 Pengő készpénzfizetés; ezenkívül nagy sír ásásáért 2 Pengő, kis sír ásásáért 1 Pengő készpénz. Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető rendben tartása és felügyelete, továbbá a sírhelyek kiásása. Nevezettnek járandóságát képezi még a temetőben levő fű is, de ezzel szemben köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[260-261. oldal]

[1928. február 29.]

[Braun János bíró, Neisz Ferenc főjegyző]

 

11. kgy. 1928 kig. 1928.

Tárgy: Hullaház építése

 

Főjegyző előadja, hogy az új temetőben törvényes felsőbb hatósági rendelkezés folytán a hullaház megépítendő. Az elöljáróság már a múlt évben tervezte ezen hullaháznak megépítését oly formán, hogy a hullaházzal kapcsolatban ravatalozó helyiség és sírásó részére lakás is építtessék. Minthogy azonban a község anyagi helyzete nem engedi meg azt, hogy ezen nagyobb mérvű építkezésre mintegy4000 P. költséget vegyen fel a község, az elkészített tervet oly módon módosította az elöljáróság, hogy egyelőre csak boncoló termet és a ravatalozó helyiséget építteti meg, míg a többi részét a későbben a község kedvezőbb anyagi helyzetében fogja hozzáépíteni.

Liposits János bányaigazgató ezen építkezést elodázhatatlannak tartja, aki kijelenti, hogy a bányatársulat hajlandó a ravatalozó helyiséghez szükséges 3 fal téglaanyagát a községnek ingyen adományozni és a helyszínre szállítani.

 

Határozat:

A képviselő-testület kimondja, hogy az új temetőben a hullaházat a ravatalozó helyiséggel egyetemben még a folyó évben megépíti és az elöljáróságot utasítja, hogy a bemutatott tervezet szerint a végleges és részletes tervrajzot, valamint a költségvetést készíttesse el, s az előírt hatósági rendelkezések betartása után a munka kivitelére a pályázatot hirdesse meg a községbeli iparosok között.

A bányaigazgatóság által felajánlott téglákat köszönettel elfogadja.

Az építési költségek fedezésére a f. évben előálló megtakarításokat jelöli ki, ha azonban a kellő fedezetet nem nyújtaná, azon esetben utasítja az elöljáróságot, hogy megfelelő rövid lejáratú kölcsön felvétele iránt tegyen előterjesztést.

 

Indokok

Az építés elrendelendő, mert az öreg temetőben levő hullaház düledező és használhatatlan állapotban van, egyébként is az öreg temető már 1922 óta használaton kívül helyeztetett. Ravatalozó helyiség építése elengedhetetlen szükséges, mivel a községbeli lakások, de különösen a kolóniabeli lakások túlzsúfoltsága miatt a ravatalozás lehetőségét közegészségügyi szempontból előmozdítani kellett.