Pilisvörösvár

 

Képviselő-testületi közgyűlés jegyzőkönyve

 

[5. kötet]

 

1928. aug. 22-től 1932. június 29-ig

 

 

[Temetőkkel, temetkezéssel kapcsolatos bejegyzések]

 

 

[1928. december 29.]

[Braun János bíró, Neisz ferenc főjegyző

]

Éjjeliőr és sírásó

A közgyűlés 1929 évre Fresz János volt éjjeliőrt fogadja fel havi 54 Pengő készpénz fizetésével; ezenkívül nagy sír ásásáért 2 Pengő, kis sír ásásáért 1 Pengő díjazás jár az elhalt hozzátartozóitól. Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető rendben tartása és felügyelete, a sírhelyek kiásása. Nevezettnek járandóságát képezi még a temetőben termő fű is, de ezzel szemben köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1929. április 17.]

 

38 kgy/1194kig.1929.

Tárgy: Hullaház és ravatalozó építése

 

Főjegyző előadja, hogy a 11 kgy.1928. számú határozat alapján a hullaház és ravatalozó tervrajzát és költségvetését az elöljáróság bemutatta az állami építészeti hivatalnak, ahonnan azok f. évi március hó 17-én érkeztek vissza szabályszerű tárgyalás és helyesbítés után. Az állami építészeti hivatal a vállalati összeget 12.995 P 20 fillérre helyesbítette az eredeti 12 5004 P 55 fillérrel szemben, s így ezen összeg fedezetéről kell gondoskodni. Az elöljáróság ezen építési költség fedezésére a következő megtakarítások, betéteket és anyagértékeket hozza javaslatba:

 

1.   A folyó évi költségvetés előirányzat 1528 Pengőt kitevő hiteléből leütve a temető fenntartására 328 Pengőt marad építési fedezet 1200 P - f

2.   A fenti építés céljára elhelyezett takarékbetét és kamatai 1262 P 50f

3.   Temetői díszsírhelyek díjából befolyt takarékbetét és kamatai 252P 70f

4.   A községi háztartási napló 1928 évi megtakarításánál fennálló takarékbetét maradvány 4048P 29f

5.    A vadászati haszonbér óvadéka címén elhelyezett takarékbetét 3483P 12f

6.   A község tulajdonában lévő és a községháza udvarán raktározott 30.000 drb I. osztályú kisméretű tégla 1000-ként 48 Pengővel számított ellenértéke 1440 P - f

7.   Községi kölcsönből fedezendő 1308P 59 fillér különbözeti összeg, amely kölcsön fedezésére kijelölendő volna a községi gazdasági munkasegély alapnál fennálló és egyelőre igénybevételre nem kerülő 869 P 90 fillér takarékbetétből 858 P 59 fillér és a Szegényalapnál hasonlóképpen igénybe vételre nem kerülő 615 P 14 fillér takarékbetétből 450 Pengő, amely ily módon igénybe vett kölcsönök 8 % kamataival való visszafizetése az 1930 és 0931 évi háztartási költségvetésben irányzandó elő a Temető és temetői épületekre minden évben előirányzott hitel terhére. 1308  P 59 f

8.   Összesen 12.995 P 20 f

 

Egyben javasolja, hogy ezen építés sürgősségére való tekintettel a versenytárgyalás a közszállítási szabályzat 10 §-a alapján írassék ki.

Elnök elrendeli a név szerinti szavazást, mire „Igen”-nel szavaztak: Neisz ferenc, Mirk Mátyás, Kesselbauer Károly, dr. Réthy Zoltán, Krupp István, Manhertz Mihály, Manhertz János, Halbauer János, vitéz Vörösvári Márton, Peller János, Herbszt János, Schön Mátyás, Breier János, Szauer Mátyás, Botzheim József, Iflinger Mátyás, Bruckner György, Huber Mátyás, Schreck János, Ziegler János, Peller János (2 volt?), Müller János, „Nem” szavazattal senki sem szavazott.

 

Határozat

 

A képviselő-testület a községi hullaház és ravatalozó felülvizsgált és helyesbített tervrajzát és költségvetését tudomásul veszi és utasítja az elöljáróságot, hogy a versenytárgyalásnak a közszállítási szabályzat 10 §-a alapján való kiírása iránt haladéktalanul intézkedjék.

Egyben kimondja, hogy az építkezést még a folyó évben foganatosítja és ezért a költségvetést 12.995 P 20 fillér vállalati összeg fedezésére a következő takarékbetéteket, megtakarításokat és anyagi értékeket jelöli ki:

 

1.   A folyó évi költségvetés előirányzat 1528 Pengőt kitevő hiteléből leütve a temető fenntartására 328 Pengőt marad építési fedezet 1200 P - f

2.   A fenti építés céljára elhelyezett takarékbetét és kamatai 1262 P 50f

3.   Temetői díszsírhelyek díjából befolyt takarékbetét és kamatai 252P 70f

4.   A községi háztartási napló 1928 évi megtakarításánál fennálló takarékbetét maradvány 4048P 29f

5.    A vadászati haszonbér óvadéka címén elhelyezett takarékbetét 3483P 12f

6.   A község tulajdonában lévő és a községháza udvarán raktározott 30.000 drb I. osztályú kisméretű tégla 1000-ként 48 Pengővel számított ellenértéke 1440 P - f

7.   Községi kölcsönből fedezendő 1308P 59 fillér különbözeti összeg, amely kölcsön fedezésére kijelöl a községi gazdasági munkasegély alapnál fennálló és egyelőre igénybevételre nem kerülő 869 P 90 fillér takarékbetétből 858 P 59 fillért és a Szegényalapnál hasonlóképpen igénybe vételre nem kerülő 615 P 14 fillér takarékbetétből 450 Pengőt, amely ily módon igénybe vett kölcsönök 8 % kamataival való visszafizetése az 1930 és 0931 évi háztartási költségvetésben irányzandó elő a Temető és temetői épületekre minden évben előirányzott hitel terhére. 1308  P 59 f

8.   Összesen 12.995 P 20 f

 

s felhatalmazza az elöljáróságot, hogy ezen fedezetek terhére a hullaház és a ravatalozó építési költségeit utalványozza.

Jelen határozat közérdekű, a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő. Jogerő után a törvényhatóságnak jóváhagyásra bemutatandó.

 

Indokok

A hullaház és ravatalozó megépítésének sürgőssége kimu  dandó (?) volt, mert azt közrendészeti és közegészségügyi indokok halaszthatatlanná teszik. A kijelölt fedezetek voltak igénybe veendők, mivel azok mind oly jellegűek, hogy azoknak igénybe vétele a község háztartásában zavart vagy nehézséget nem okoz.

 

 

[1929. április 17.]

 

 

41 kgy/2223 kig. 1929.

Tárgy: Hullaház és ravatalozó céljára a községi munkássegély és szegény alaptól kölcsön vétele.

 

Határozat

A képviselő-testület egyhangúlag kimondja, hogy a hullaház és ravatalozó felépítéséhez szükségelt fedezetnél még hiányzó 1308 P 59 fillér fedezésére a községi munkássegély alapnál fennálló 869P 90 fillér takarékbetétből 858P 59 fillért, a községi szegényalapnál fennálló 615P 14 fillér takarékbetétből 450 Pengőt vesz igénybe ideiglenes kölcsön képpen azzal, hogy ezen kölcsönök után a község közpénztára ezen alapoknak a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékpénztárnál a betétek után fizetett mindenkori kamatot téríti meg a tőkével együtt. Ezen kölcsönök tőkéi és kamatai a község 1930 és 1931 évi költségvetéseiben irányzandók elő az alapoktól kölcsön vett összegek szerint két részletben.

A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél elhelyezve lévő megnevezett alapok betétjéből a kölcsönveendő összegeket feloldja és utasítja az elöljáróságot, hogy a betét kivételéről és annak visszafizetéséről, illetve költségvetési fedezetéről gondoskodjék.

 

Indokok

A hullaház és ravatalozó megépítésének sürgőssége fedezet kijelölését megkívánta, miért is a községnél külön rendeltetés nélkül álló fenti alapok betéteinek igénybe vételét, s azoknak a mindenkori betétkamatjukkal való visszafizetését és a költségvetési előirányzatokban való biztosítását kimondani kellett.

 

 

[1929. május 18.]

 

42 kgy/2088 kig. 1929.

Tárgy: Hullaház és ravatalozó építése

 

Határozat:

A képviselő-testület a főjegyzőnek azon bejelentését, miszerint a hullaház és ravatalozó építkezési munkáira vonatkozó versenytárgyalási hirdetmény f. évi április hó 30-án közhírré tétetett, s hogy a versenytárgyalás f. 23-án d.e. 10 órakor fog megtartatni – egyhangúlag tudomásul veszi.

 


 

[1929. június 22.]

 

55 kgy. – 2623kig/1929.

Tárgy: Községi hullaház és ravatalozó helyiség építési munkáira megtartott versenytárgyalás feletti döntés, illetve a munkálatok kiadása.

Főjegyző bejelenti, hogy a m. kir állami építészeti hivataltól a f. évi május hó 23-án megtartott versenytárgyalásra vonatkozólag visszaérkeztek a hivatalos felülvizsgálás után az iratok, amely szerint a megejtett felülvizsgálat a következő ajánlati összegeket állapította meg:

Schőn Mátyás 11.332,95P

Fodor József 11.673,05P

Ids B Horváth József 11.973,04P

Felolvassa a m. kir. Államépítészeti hivatalnak az elöljárósághoz intézett 7120/1929. sz. átiratát és bizottsági javaslatát, amely szerint nevezett hatóság a munka kivitelével való megbízásra I. helyen Schőn Mátyás helybeli építő mestert ajánlja.

Bejelenti, hogy a vármegye alispánja a vadászati haszonbér óvadékának a hullaház és ravatalozó építésének fedezésére való kijelölését nem hagyta jóvá és utasította a községet, hogy más fedezetről gondoskodjék.

Javasolja, hogy az építkezési munkálatok kivitelével az I. helyen jelölt Schőn Mátyás helybeli építőmester bízassék meg, ezek után az elnök felteszi a kérdést a szavazásra, mire „Igennel” szavaztak: Neisz Ferenc, Kesselbauer Károly, dr. Réthy Zoltán, Mirk Lőrinc, Manhertz Mihály, Manhertz János, Halbauer János, vitéz Vörösváry Márton, Herbszt János, Schőn Mátyás, vitéz dr. Fazakas Miklós, Tirscher Frigyes, Toponárszky Pál, Muttnyánszky Ádám, Kuzin Antal, Niedermüller Manó, Huber Mátyás és Schreck János. „Nemmel” nem szavazott senki.

 

Határozat

A képviselő-testület a m. kir. állami építészeti hivatal javaslatát tudomásul veszi, és kimondja, hogy a hullaház és ravatalozó helyiség építésével az I. helyen ajánlott Schőn Mátyás helybeli építő mestert bízza meg 11.332 P 95 fillér vállalati összeggel beadott egységáras ajánlatával (?).

A fedezetként kijelölt vadászati haszonbérre vonatkozólag alispán úr rendelkezéseit tudomásul veszi, s tekintettel, hogy a községnek jelenleg más fedezete nincs, újabb fedezetről később hozandó határozatban fog rendelkezni.

A versenytárgyalás megtartásával kapcsolatban utasítja az elöljáróságot, hogy az építési szerződést Schőn Mátyás építőmesterrel az állami építészeti hivatal közben jöttével (sic!) kösse meg, s ennek megtörténte után jelen határozatot a vadászati haszonbér helyett újabb fedezetet kijelölő határozat és az építési szerződés kapcsán a törvényhatóságnak jóváhagyására mutassa be.

Jelen határozat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A hullaház és ravatalozó építésének felsőbb hatóságilag is elrendelt szükségessége és sürgős volta.


 

[1929. augusztus 31.]

 

70kgy/3891kig.1929

Tárgy: Hullaház és ravatalozó építésénél fennálló hiányzó fedezet kijelölése.

Főjegyző felolvassa a vármegye alispánjának 35688/1929 számú rendeletét, mely szerint a hullaház és ravatalozó építésére fedezetül kijelölt vadászati a haszonbér óvadék fedezetül nem szolgálhat, miért is helyette más fedezet jelölendő ki.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat

A képviselő-testület a hullaház és ravatalozó építése tárgyában hozott 38kgy.1929 számú határozatában az építésre fedezetül kijelölt vadászati haszonbér óvadék helyett fedezetül f. évi megtakarításokból takarékpénztárba elhelyezett 1700 Pengő községi takarékbetétet jelöli ki, és kimondja, hogy a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékpénztárnál elhelyezett és a f. évi megtakarításokból eddig előállott 1700 Pengő takaréki betétet a hullaház és ravatalozó építésére fordítja.

A 3483 Pengő 12 fillért kitevő vadászati haszonbér óvadék helyett azért volt csak csak 1700 Pengő újabb fedezet kijelölendő a 38 kgy.1929 számú határozatban kijelölt többi fedezethez, mivel a megtartott versenytárgyalás, illetve az ennek alapján felülvizsgált és Schőn Mátyás építőmesternek az 55kgy.1929 számú határozattal már oda is ítélt ajánlat szerint a hullaház építése csak 11.332 Pengő 95 fillérbe kerül s így a most kijelölt 1700 Pengő fedezet az építési hiány fedezetére elegendő.

Jelen határozat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

 

[1929. december 7.]

 

93 kgy/5519.kig. 929.

Tárgy: sírásó felfogadása

Főjegyző előadja, hogy a hullaház építésével kapcsolatban az alkalmazandó sírásónak több oly természeti foglalkozása lesz, amely a közegészségi törvények értelmében teljesítendők, s ezek a sírásónak a temetőben való gyakori jelenlétét és tetemesen nagyobb elfoglaltságát teszi szükségessé.

Indítványozza, hogy ezen szempontok a jövő évre történő felfogadásnál vétessenek figyelembe.

 

Határozat

A képviselő-testület kimondja, hogy amíg a hullaház és a vele kapcsolatos közegészségügyi intézkedések foganatosítására vonatkozó rendelkezések meg nem történnek, mindaddig a sírásót ugyanazon feltételek alatt alkalmazza, mint a jelenben, mindazonáltal utasítja az elöljáróságot, hogy a sírásó részére a temetőben építendő állandó lakásra vonatkozólag tegyen előterjesztést s szerezze be a vonatkozó terveket és költségvetést, mely szerint a sírásó lakás a jövő év folyamán megépíthető legyen.

 


 

[1929. december 11.]

 

98 kgy. 1929.

Tárgy: éjjeliőr és sírásó felfogadása

 

A közgyűlés 1930 évre Fresz János volt éjjeliőrt fogadja fel havi 54 Pengő készpénz fizetéssel; ezenkívül díjazását képezi még nagy sír ásásáért 2 Pengő, kis sír ásásáért 1 Pengő díjazás jár az elhaltak hozzátartozóitól; kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető karbantartása és felügyelete, a sírhelyek kiásása. Köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani, s ezért nevezettnek járandósága még a temetőben termett fű is.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1930. március 31.]

 

19. kgy./1554 kig 930.

Tárgy: Régi temető parcellázási tervének jóváhagyása

 

Főjegyző felolvassa a helybeli r. kath. hitközség beadványát, melyben kéri az ún. „régi temető” ingatlan házhelyfelosztási tervének jóváhagyását. –

Előadja, hogy ezen megosztás már régi óhaja a községnek azért, hogy ezáltal a község és a bánya koloniák közötti elhanyagolt terület rendeztessék, s azért, hogy ezáltal a lakosok megfelelő házhelyekhez juthassanak.

Ismerteti a felosztási tervet, amely szerint a r. kath. egyház tulajdonát képező, s a pilisvörösvári 218 hrzi. szám alatt felvett 3 h. 791 o-öl területből a pomázi járás főszolgabírója és a székesfehérvári egyházmegyei főhatóság által engedélyezett 2 h. 714 o-öl terület kerül felosztás alá, a mely felosztás 20 drb. egyenként 150 o-ölet meghaladó házhelyet létesít oly módon, hogy minden házhelynek homlokzata utcára néz.

Előadó további javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat

A képviselő-testület a pilisvörösvári rom. kath. egyházközségnek a tulajdonát képező, s a pilisvörösvári 218 hrzi. számú tkvi. betétben + 1 sor 157 hrzi szám alatt felvett 3 h. 791 o-öl terület ún. „régi temető” ingatlanából 2 h. 714 o-öl területű részletnek a bemutatott megosztási vázrajza szerinti 20 drb. és egyenként 150 o-öl területet meghaladó házhelyre történt felosztását egyhangúlag jóváhagyja. A felosztásnál létesítendő utcák és terek mikénti átengedésére vonatkozólag pedig a képviselő-testület külön határoz.

Jelen határozat közérdekű, ellene a kihirdetését követő 15 nap alatt a vm-i közig. bizottsághoz intézendő, de a községi elöljárósághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye.

 

Indokok

Jóváhagyandó volt, mert a megosztás a pomázi járás községeire nézve alkotott 1227/kgy. 902. számú vármegyei szabályrendelet 9-14 §§-aiban foglalt követelményeknek megfelel és kérelmező egyházközség kellően igazolta, hogy a megosztásra, illetve az ingatlan eladására az egyházmegyei főhatóság, a beépítésre pedig az I. számú közigazgatási hatóság az engedélyt megadta.

 

 

[1930. március 31.]

 

24 kgy./5472 kig. 930.

Tárgy: temető parcellázással kapcsolatban községi ingatlan felosztása és egyházi célra való átengedése.

Főjegyző előadja, hogy a 19 kgy/1930. számú mai napon hozott, a régi temetőnek az egyházközség által történt parcellázását jóváhagyó községi határozattal, illetve az öreg temető felosztásával kapcsolatban szükségessé válik az öreg temetővel kapcsolatos és községi tulajdont képező területeknek az utcaszabályozás szempontjából szükséges rendezése az egyházközség által bemutatott tervrajz és megosztási vázrajz szerint. Ugyanis az egyházközség tulajdonát képező 157 hrzi számú ingatlan felosztásával kapcsolatban az utcarendezés folytán igénybe veendő községi területekből 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10, 630/11 hrzi számú ingatlan részletek keletkeznek, amelyek a felosztandó egyházi területtel szoros összefüggésben vannak és a község rendezése szempontjából az eladandó és házhelyet képező egyházi területekhez csatolandók.

Ugyancsak ezen rendezéssel kapcsolatban a Hősök emlékoszlopa is más helyre teendő át, mivel a felosztás folytán a terület képe teljesen megváltozik, s ezért az méltóbb helyre helyezendő.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat

A képviselő-testület kimondja, hogy a régi temető parcellázásával kapcsolatban a község rendezés szempontjából tekintetbe jövő s községi tulajdont képező 630/2 hrzi számú ingatlanból kihasítandó 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10, 630/11 hrzi számú területrészleteket átengedi az egyházközségnek azon feltétellel, hogy az egyházközség az öreg temető felosztása folytán keletkező 151/11 hrzi számú utca és tér ingatlan részleteket cserébe adja a községnek. Kimondja egyben, hogy a község által átengedendő terület részletekért az egyházközségtől egyéb megtérítést, mint a 151/11 (v. 157/11?) számú ingatlanrészletet nem kíván. Kimondja továbbá, miszerint beleegyezik abba, hogy az egyházközségnek ezennel átengedett és az általa felosztott öreg temető ingatlannal összefüggő 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10, 630/11 hrzi számú területrészleteket az egyházközség ezen községi területekkel együtt adhassa el próbaárverésen, s hogy ezen községi területekre eső vételárrészletek az egyházközség tulajdonát képezzék.

Kimondja továbbá, hogy a Hősök emlékoszlopát a jelenlegi helyéről az új óvoda elé helyezi át, s az előtt levő teret befásítja, s azt a „Hősök Ligeté”-nek nevezi el.

Utasítja a községi elöljáróságot, hogy az emlékoszlop elhelyezése és a befásítás iránt intézkedjék.

Kimondja továbbá, hogy a fenti községi területek átengedésével kapcsolatban a községi törvény 110 §-a értelmében hozandó határozatok iránti eljárást a próbaárverés megtörténte után indítja meg.

Jelen határozat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A felosztott öreg temetővel kapcsolatos községi ingatlan részeknek az egyházközség részére való átengedése kimondandó volt, mert a község rendezése szempontjából a felosztás másképp meg nem oldható a községi ingatlan részleteknek csereképpen való átengedése indokolt, mivel az egyházközség az átengedett községi ingatlanrészletekért a felosztási terven feltüntetett utcákat és tér ingatlanrészleteket bocsátja a község tulajdonába.

A Hősök emlékoszlopa áthelyezendő, mivel a hozzátartozó területrésznek igénybevétele szükséges, ott a temető fenntartás teljesen megszűnt, s így indokolt, hogy a Hősök emlékoszlopa méltóbb helyre és a létesítendő „Hősök Ligetébe” helyeztessék el.

A községi törvény 110 §-ában való eljárásnak megindítása a községi törvényben bírja indokát, s annak foganatosítása csakis a megtartott próbaárverés után lesz indokolt.

 

 

[1930. október 20.]

 

55 kgy./5556 kig.930

 

Tárgy: Községi hullaház és ravatalozó épület befejezése és a még fennálló építési költség kifizetése.

Főjegyző bejelenti, miszerint a községi hullaház és ravatalozó épület építkezés teljes befejezést nyert, azt az állami építészeti hivatal felülvizsgálta, az elöljáróság pedig az épületet a hivatalos felülvizsgálati jegyzőkönyv véleménye alapján  - a kikötött további jótállási határidők fenntartása mellett – átvette.

Jelenti egyben, hogy a vállalati összeg 11.332P 95 fill.

A kiviteli összeg 9.929P 82 fillér

s így mutatkozik a község javára 1.403P 82 fillér kedvezőbb eredmény.

A vállalkozó végszámla szerinti tiszta keresete 9.929 P 82 fillér

Levonva belőle a vállalkozónak kifizetett 9.000 P 00 fillér

Maradt a felülvizsgálat alkalmával a vállalkozó részére kifizetendő 929 P 13 fill., amelyből 129 Pengő 13 fillért folyó évi költségvetés „Temető és temetőépületek fenntartására”, a költségvetés IV/8 rovata előirányzott hitel terhére fizettünk ki, s marad még kifizetendő 800 Pengő, amelynek fedezésére a múlt évi pénztári maradványban fennálló 3527 Pengő 13 fillér rendeltetés nélküli hitel volna kijelölendő.

 

Határozat

A képviselő-testület a községi hullaház és ravatalozó épület építkezésének befejezését, s ezen építkezésnek az elöljáróság által, a vállalkozótól történt ideiglenes átvételét a bejelentett vállalati és fizetési eredményekkel helyeslőleg tudomásul veszi, s egyben a vállalkozó részére még fennálló 800 Pengő hátralék kifizetésére a múlt évi maradványban fennálló, s rendeltetés nélküli hitelt jelöli ki.

Egyben utasítja az elöljáróságot, hogy jelen határozatot a felülvizsgálati jegyzőkönyv kapcsán Kiliopász (?) Úrhoz jóváhagyásra mutassa be.

Jelen határozat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

Az építkezés befejezése tudomásul veendő és ideiglenes átvétele eszközlendő volt, mivel az államépítészeti hivatal által történt felülvizsgálat az építkezés befejezését megállapította, s az átvételt javasolja.

 


 

[1930. december 10.]

 

71. kgy./ 5816. kig. 1930.

 

A képviselő-testület 1931 évre Fresz János volt éjjeliőrt fogadja fel havi 54 Pengő készpénz fizetéssel; ezenkívül díjazását képezi még nagy sír ásásáért 2 Pengő, kis sír ásásáért 1 Pengő díjazás jár az elhaltak hozzátartozóitól; kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető karbantartása és felügyelete, a sírhelyek kiásása. Köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani, s ezért nevezettnek járandósága még a temetőben termett fű is.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1931. május 8.]

 

19 kgy./2432. kig. 931.

Tárgy: Községi hullaház és ravatalozó épület befejezése.

Főjegyző felolvassa a törvényhatóság jóváhagyó határozatát.

 

Határozat

A képviselő-testület a vármegye törvényhatóságának a községi hullaház és ravatalozó építésének befejezése tárgyában hozott 70725 kig 930/930 kgy. 931. sz. jóváhagyó határozatát tudomásul veszi.

 

 

[1931. május 8.]

 

26.kgy …..kig. 931.

Tárgy: Öreg temetőben lévő hullaház lebontása

Községi bíró indítványozza az öreg temetőben düledező állapotban lévő régi hullaház lebontását.

 

Határozat

A képviselő-testület kimondja, hogy az öreg temető hullaházának lebontását elrendeli, mert az közveszélyes düledező állapotban van, és ezen munkálat foganatosítását oly feltétellel rendeli kiadni Fresz Antal sírásó részére, hogy a termésköveket köteles a községnek visszaszolgáltatni, a többi öreg anyagot pedig a munka ellenértékében magának tarthatja meg.

Egyben utasítja az elöljáróságot, hogy a kikerülő termésköveket az új temetőben építendő sírásó lakás céljára szállítsa el.

 

 

[1931. november 23.]

 

50. kgy/1931. 5505. kig

 

A képviselő-testület 1932 évre Fresz János volt éjjeliőrt fogadja fel havi 54 Pengő készpénz fizetéssel; ezenkívül díjazását képezi még nagy sír ásásáért 2 Pengő, kis sír ásásáért 1 Pengő díjazás jár az elhaltak hozzátartozóitól; kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a temető karbantartása és felügyelete, a sírhelyek kiásása. Köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait és fáit, utait rendben tartani, s ezért nevezettnek járandósága még a temetőben termett fű is.

Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy a szolgálatot a fenti feltételek alatt elvállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1932. március 11.]

 

7. kgy 1932/1247 kig.1930.

Tárgy: Sírásó lakás építése.

Főjegyző előadja, hogy a temetőben a hullaház és ravatalozó készen áll, de a ravatalozót addig használatba venni nem lehet, míg a temetőben állandóan ott lakó temetőőr, illetve sírásó részére állandó ott-lakhatást nem biztosítunk. Az elöljáróság e tekintetben szükséges munkálatokat már megindította, s az építkezéshez szükséges téglát már körülbelül egész mennyiségben beszerezte, s az rendelkezésre is áll. Az építkezéshez szükséges faanyagokat a bányaigazgatóságtól kérelmeztük, aki is kilátásba helyezte, hogy a folyó évi bontásoknál előálló épületfákból a szükséges mennyiséget kedvezményes áron a község rendelkezésére bocsájtja. Ezenkívül a temetkezési egylet is hajlandó az építkezéshez hozzájárulni, ha a község a halottas kocsi részére kocsiszínt és a sírásó számára szerszámai elhelyezésére kamrát épít olyképpen, hogy az a sírásólakással összefüggően legyen építve, maradna még a különbözeti anyag és munkadíj. Bemutatja a vonatkozó tervet és költségvetést.

 

Határozat

A képviselő-testület a sírásó lakás építésére vonatkozó tervrajzot elfogadja, s utasítja az elöljáróságot, hogy azt szakszerű felülvizsgálat végett az államépítészeti hivatalnak mutassa be.

Tudomásul veszi azt, hogy a szükséges téglamennyiség körülbelül biztosítva van, s hogy az épületfák kedvezményes árú megszerzése kilátásba helyeztetett, s hogy a temetkezési egylet az építkezéshez hozzájárul, miért is evvel kapcsolatban kimondja, hogy a sírásólakást a tervben már feltüntetett és a költségvetésben figyelembe vett kocsiszínnel és szerszámkamrával együtt építi meg.

 

Indokok

Közegészségügyi szempontból a ravatalozó igénybevétele elodázhatatlanul szükséges, miért is a ravatalozó kezelésével és felügyeletével szorosan összefüggő sírásólakásnak megépítése is feltétlenül s mielőbb megoldandó.

 


 

[6. kötet]

 

1932. VIII. 25-től 1936. I. 29-ig

 

 

[1932. augusztus 25.]

 

43. kgy/4408.kig.1932.

Tárgy: Községi temető tulajdonjogának rendezése

Főjegyző előadja, hogy a községi új temető tulajdonjoga rendezve nincsen, miért is annak tkvi. Tényleges állapotának megállapítása iránt tényleges birtoklási eljárás megindítása végett kérvényt nyújtott be a pestvidéki kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatósághoz, aki e célból a községbe kiszállt, s a községnek e tekintetbeni tulajdonjogát rendezte.

E tényleges birtoklási eljárással kapcsolatban összesen 32 Pengő 92 fillér költség merült fel, amelyre fedezetet kér kijelölni.

 

Határozat

A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a község tulajdonát képező, s a pilisvörösvári 3067/2,

3068/1, 3068/2, 3069, 3308/1 és 3308/2 hrzi. Számú ingatlanokon lévő községi temetőnek eddig rendezetlen tulajdonjoga a pestvidéki kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság által folyamatba tett, s a helyszínen megtartott tényleges birtoklási eljárás alapján rendeztetett ezen községi temető ingatlanok jelenleg már tehermentesen a község mint erkölcsi testület nevén állanak.

A tényleges birtoklási eljárással felmerült 32 Pengő 92 fillér költséget tudomásul veszi, annak fedezetére a múlt évi pénztári maradvány címén még fennálló 1693 Pengő 13 fillér eddigelé fel nem használt hitelt jelöli ki, és a kitüntetett költség kifizetésére az elöljáróságot utasítja.

 

Indokok

A község által 1917 évben megszerzett ingatlanok tulajdonjoga a fennállott rendezetlen tkvi. Állapotok miatt csakis tényleges birtoklás útján volt rendezhető, amit ezen községi ingatlanok rendbehozatala miatt folyamatba tenni, s az ezzel felmerült költséget megállapítani, kifizetni kellett.

 

 

[1932. október 26.]

 

46. kgy./4643.kig. 1932.

Tárgy: Éjjeli őr és sírásó fogadása.

Községi bíró bejelenti, hogy ezen szolgálatra Fresz János múlt évi éjjeliőr és Kis Juhász József pilisvörösvári lakos jelentkezett.

 

Határozat

A képviselő-testület éjjeli őrnek és sírásónak 1933 évre Fresz János volt éjjeli őr és sírásót fogadja fel havi 60 Pengő készpénz fizetéssel; ezenkívül díjazását képezi még nagy sír ásásért 2 Pengő, kis sír ásásért 1 Pengő az elhaltak hozzátartozóitól.

Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése éjjel az órák jelzése, a temető rendben tartása és felügyelete, a sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait, fáit és utait rendben tartani, s ezért járandóságát képezi még a temetőben termett fű is.

Személyesen jelen  lévő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1933. május 13.]

 

36. kgy/2308 kig. 1933.

Tárgy: Községi temetőben kút felállítása

Főjegyző előadja, hogy az 1932 évi községi számadások felülvizsgálata alkalmával a vármegyei számvevőség észrevétel tárgyává tette a községi elöljáróság által a múlt évben a községi köztemetőbe felállított kútnak beszerzését, s utasította az elöljáróságot, hogy ezen kútbeszerzés ügyét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé és az 1932 évi költségvetésben „IV/8. temető és temető épületek fenntartása” címe alatt előirányzott hitel terhére beszerzett temetői kút 213 Pengő 50 fillért kitevő árainak kifizetését utólagosan hagyassa jóvá.

 

Határozat

A képviselő-testület a községi elöljáróság eljárását helyeslőleg tudomásul veszi és a községi köztemető részére 1932. év folyamán történt kútbeszerzést valamint annak árában a Gerő és Győri cégnek az 1932. évi költségvetés IV./8. címe terhére 213 P. 50 fillérnek kifizetését tudomásul veszi és jóváhagyja.

 

Indokok

Tudomásul veendő és jóváhagyandó volt, mert a községi elöljáróság a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési hitelek keretében járt el, s a községi elöljáróság a kút beszerzésével úgy a képviselő-testület, mint a község közössége egyöntetű közóhajának tett eleget.

 

 

[1933. május 13.]

 

37. kgy./2308. kig. 1933.

Tárgy: Községi temetőkerítés pótlása.

Főjegyző előadja, hogy az 1932. évi községi számadások felülvizsgálata alkalmával a vármegyei számvevőség észrevétel tárgyává tette a községi elöljáróság által a múlt évben a községi köztemetőben felállított kerítés továbbépítését, s utasította az elöljáróságot, hogy ezen kerítés továbbépítésének ügyét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé, és az 1932. évi költségvetésben IV./8 „temető és temetőépületek fenntartása” címe alatt előirányzott hitel terhére továbbépített temetői kerítés ára fejében 404 Pengő 70 fillér kifizetését utólagosan hagyassa jóvá.

 

Határozat

A képviselő-testület az elöljáróság intézkedését helyeslőleg tudomásul veszi és a községi köztemetőben a kerítésnek 1932 évben történt továbbépítését, valamint az ezen továbbépítés költségei címén felmerült s a község közpénztárából 1918/1932. tétel terhére kiutalványozott 404 P. 70 fillérnek kifizetését jóváhagyja.

 

Indokok

A községi elöljáróság a kerítés továbbépítésével úgy a képviselő-testület, mint a község közönsége közóhajának tett eleget, s a községi elöljáróság úgy az építés, mint a kifizetés tekintetében a jóváhagyott költségvetési hitel keretében járt el.

 

 

[1933. augusztus 24.]

 

46 kgy. /3262. kig. 1933.

Tárgy: Temetőőr lakás építése.

Főjegyző előadja, hogy a községi köztemetőben temetőőr alkalmazása és részére temetőőri lakás építése szükséges, mert a község zsúfolt lélekszámára tekintettel a már felépített ravatalozóban a ravatalozásnak megkezdése közegészségügyi szempontból feltétlenül kívánatos, a ravatalozás azonban ottani állandó temetőőr nélkül nem eszközölhető; másrészt pedig azért is szükséges, mivel mind gyakrabban jönnek a panaszok a temetőből való viráglopások és cserjék eltűnése miatt.

Előadja, hogy ezen temetőőr lakás megépítése a községnek különösebb terhet nem jelentene, mert a felmutatott tervrajz szerint kisebb lakóépületnek a megépítése 4000 Pengőből biztosítható volna, mivel a szükséges kő és téglaanyag a temetőben már rendelkezésre áll. A temetőőr lakás építési költségeinek fedezésére igénybe vehető volna a gazdasági munkás alapnál lévő, s a község által fel nem használt betét, amelyet a község kölcsönképpen átvenne, s azt részletekben a jövő évi költségvetésekben fizetné a gazdasági munkás segélyalapnak vissza.

 

Határozat

A képviselő-testület kimondja, hogy a községi új temetőben temetőőri lakásnak megépítését szükségesnek tartja, s utasítja az elöljáróságot, hogy a bemutatott tervrajznak megfelelően készíttessen két szobás lakást magában foglaló építési tervet, s erre vonatkozó költségvetést, amelyet felülvizsgálatra a m. kir. Államépítészeti hivatalnak mutasson be, s a felülvizsgált tervet és költségvetést mutassa be további határozathozatal és az építkezési költség megjelölése mellett a közgyűlésnek úgy, hogy a temetőőri lakás építése 1934 kora tavaszán megkezdhető legyen.

 

Indokok:

A temetői közrend és vagyonbiztonsága valamint a ravatalozásnak bevezethetése véget állandó temetőőr alkalmazása és részére temetőőri lakás építése elkerülhetetlenül szükséges, mert a temető a község alsó részén a községtől külön – forgalmas törvényhatósági út vonalán fekszik, mellette közdűlőutak vonulnak el, az utak éjjel-nappal állandóan jártak, s így a temető közbiztonsága szempontjából valamint kegyeletből az állandó temetőőr tartását megoldani kell.

 

 

[1933. november 14.]

 

83. kgy. 5014. kig. 1933

 

A képviselő-testület éjjeli őrnek és sírásónak 1934 évre Fresz János volt éjjeli őr és sírásót fogadja fel havi 60 Pengő készpénz fizetéssel; ezenkívül díjazását képezi még nagy sír ásásért 2 Pengő, kis sír ásásért 1 Pengő az elhaltak hozzátartozóitól.

Kötelessége az éjjeli őri szolgálat teljesítése éjjel az órák jelzése, a temető rendben tartása és felügyelete, a sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, orgonabokrait, fáit és utait rendben tartani, s ezért járandóságát képezi még a temetőben termett fű is.

Személyesen jelen lévő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, s annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[1933. november 14.]

 

87. kgy./1933./357. kig. 1934.

Tárgy: Temetők ellenőrzése

Steckl Mátyás képviselő-testületi tag panaszolja, hogy Mindenszentek napján, illetve a Halottak napja előestéjén, s mind a két ünnepen a felkoszorúzott és kivilágított temetőből úgy a koszorúkat, mint a világítási díszítéseket és tárgyakat ismeretlen tettesek lopkodják, miért is kér oly intézkedést, hogy ezen két napon a temető külön kirendelt egyénekkel őriztessenek. (sic)

 

Határozat

A képviselő-testület a temetői kegyelet és rend megőrzése, illetve fenntartására elhatározza, hogy Mindenszentek és Halottak napján a község külön őröket jelöl ki a temetők őrzésére, s utasítja az elöljáróságot, hogy erről annak idején gondoskodjék, s a felmerülő őrzési költséget a költségvetés „temető fenntartása” címén kijelölt hitel terhére utalványozza.

 

 

[1933. december 28.]

 

99. kgy. 1933/358. kig. 1934.

Tárgy: Sírásó lakáshoz épületfa anyag vásárlása.

Főjegyző előadja, hogy a folyó évi költségvetés „Temető és temetői épületek fenntartása” cím alatti 500 P. előirányzati összegnél még 390 P. 60 fill. áll még felhasználatlanul, s a mely hitel a tervbe vett temetőőri lakáshoz épületfa anyag vásárlására volna fordítandó.

Előadja, hogy a tervezett temetőőri lakhoz szükséges alapkő és égetett tégla körülbelül teljes mennyiségben rendelkezésre áll a temetőben, s tekintettel arra, hogy épületfaanyagok a helybéli bányavállalat útján kedvezményesen volnának beszerezhetők:

Javasolja, hogy vásároljon meg a község annyi köbméter épületfaanyagot a mennyi a még fennálló hitel összegből beszerezhető, annak árát a helybeli bányavállalatnál fizesse ki, s a megvásárolt épületfaanyagot akkor vegye át, a mikor arra az 1934 évben foganatosítandó építkezésnél szükség van. Bejelenti továbbá, hogy ezen favásárlásról a bányaigazgatósággal tárgyalt, aki a községi közérdekre való tekintettel hajlandó a megrendelendő épületfaanyagot a községnek önköltségi áron átengedni, azt az igényt bevételig díjmentesen raktáron tartani és a felhasználáskor a megadandó méretek szerint felfűrészelve a községnek leszállítani.

 

Határozat.

 

A képviselő-testület az előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja és kimondja, hogy a folyó évi költségvetés „temető és temetői épületek fenntartása” címnél még felhasználatlanul álló 390 P. 60 fillér hitel erejéig a helybéli bányavállalattól az 1934 évben építendő temetőőri lakás épületéhez az ezen összeg erejéig elérhető mennyiségű ápületfaanyagot vesz át, s utasítja a községi elöljáróságot, hogy a bányavállalatnál a kapható mennyiségű faanyagot rendelje meg, s azt a folyó évi költségvetés IV. 8. címe terhére fizesse ki.

Kimondja továbbá, hogy az így megvásárolt faanyag az építkezés foganatosításáig a bányavállalat raktárában marad.

 

Indokok

A temetőőrlakás építéséhez szükséges anyagokat évről évre a fennmaradó hitel összegéből vásároljuk, s így e célra szükséges terméskő, égetett tégla mennyiség a temetőben már elraktározva áll, indokolt, hogy a folyó évben felhasználatlanul álló hitelösszeggel az építkezés előbbre viteléhez a hitelösszeg erejéig terjedő mennyiségű épületfaanyagot szerezzük be a helybéli vállalatszívessége folytán önköltségi áron.

 

 

[1934. július 20.]

 

23 kgy /2400 kig/1934.

Tárgy: Temető bővítési céljára ingatlan vásárlása

Főjegyző előadja, hogy Csizmadia Antal és neje, Gyöngyösi Piroska, valamint Tunyogi Lajosné, sz. Rittling Éva pilisvörösvári lakosok közvetlen a községi temető mellett levő ingatlanukon szándékoznak lakóházat építeni. Ezen építkezés a községi temető fejlesztésének lehetőségét akadályozza meg, mert a községi temető közvetlen közelében fekszenek ezen ingatlanok, miért is az elöljáróság felhívta fent nevezett ingatlantulajdonosokat arra, hogy hajlandók volnának-e a községi temető mellett levő ingatlanaikat a községnek átengedni, illetve eladni. Nevezettek Pilisvörösváron 1934. július 16. napján a községi elöljáróság által felvett jegyzőkönyvben odanyilatkoztak, hogy hajlandók ingatlanokat eladni annyiért, amennyiért ők vásároltak meg, s ha a község azokat megveszi, akkor lakóházukat ezen ingatlanrészletekkel szemben – a törvényhatósági út másik oldalán levő ingatlanaikon fogják felépíteni.

Felolvassa a vonatkozó jegyzőkönyvet és javasolja az ingatlanok megvételét, valamint az ingatlanok megvásárlására annak tárgyában az 1886. XXII. T. c 110 §-a alapján kitűzendő képviselő-testület közgyűlés határidejének megállapítását.

 

Határozat

Képviselő-testület kimondja, hogy Csizmadia Antal és neje, Gyöngyösi Piroska pilisvörösvári lakosok tulajdonát képező pilisvörösvári 3340 számú tkvi betétben I 1-sor 3309 hrzi szám alatt felvett 115 □-öl, s ugyanazok tulajdonát képező és a pilisvörösvári 306 sz tkvi betétben 3314 hrzi sz. a. felvett 59 □-öl területű összesen 174 □-öl területű ingatlanrészeket nevezettektől □-ölenként 1910 filléres egységárban: összesen 159 P 50 fillér vételárért megveszi, utasítja az elöljáróságot nevezettekkel a vételi szerződéseket kösse meg és tekintettel arra, miszerint nevezettek építkezni szándékoznak, így a vételárra sürgős szüksége van az összes ingatlan részletekért járó összesen 350 P 90 fillért kitevő vételárat eladóknak a községi közpénztárból a szerződés aláírása után fizesse ki. Egyben a képviselő-testület a felsorolt ingatlanrészletek végleges megvétele tárgyában hozandó határozat céljából 1934. aug. 29. napjára tűzi ki (mit???), utasítja az elöljáróságot, hogy a közgyűlést ezen napra hívja egybe. A 350 P 90 fillért kitevő vételár fedezésére a jelenleg még 14708 P 97 fillért kitevő, s rendeltetés nélkül álló múlt évi pénztári maradványt jelöli ki.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

Az ingatlanrészletek megvétele a községi temető fejlesztése céljából elkerülhetetlenül szükséges, mert községi temetőnk területe községünk létszámához és fejlődési lehetőségéhez képest csekély, és így terület bővítéséről már most kell gondoskodni. A megvásárolni kimondott ingatlanrészletek a temető mellett feküsznek, azok házhelyet képeznek és a jelenlegi vétel elmulasztása esetén lakóházzal beépített területeknek jövőben való megszerzése vagy lehetetlenné válik, vagy pedig csak magas áron lesz megszerezhető, miért is azok megszerzése most szükséges, ami tekintve □-ölenkénti 1 P 10 filléres egységárat, oly kedvező, hogy azt csakis a jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok és nyomott földárak mellett szerezhetők meg, s ezért a képviselő-testületnek a megvétel mellett állást foglalni és a megvásárlást kimondani kellett.

A vételár kifizetése azért volt elrendelendő, mert az ingatlantulajdonosok – szóbeli kijelentése szerint – csakis azon esetben hajlandók az ingatlanokat a községnek ezen az áron eladni, ha annak vételárát a község azonnal kifizeti. A vételár kifizetése különösebb terhet nem jelent, mert arra a rendeltetés nélkül álló pénztári maradványban kellő fedezet van biztosítva. A vétel kifizetésének sürgősségét a megszerzett ingatlanok közérdekű volta indokolja.

 

 

[1934. július 20.]

 

31 kgy / 3284 kig /1934.

Tárgy: Temető kerítésének helyreállítása.

Ziegler János képviselő-testületi tag előadja, hogy a községben általános panasz az iránt, hogy az öreg temető kerítése teljesen rossz állapotban van, az öreg temetőben állatokat legeltetnek, kecskék baromfiak állandóan ellepik, a gyerekek a sírköveket felborítják, összetörik.

Kér intézkedést, hogy ezen állapot megszüntettessék és a kerítés helyreállíttassék.

 

Határozat

A képviselő-testület kijelenti, miszerint az öreg temető kerítésének rossz állapotára vonatkozó panaszról tudomása van, s a közönség körében hangoztatott panasz tényleg fennáll, s tudatában van annak is, hogy az öreg temetőben az állatok legeltetése és a sírkövek összetörése a lakosság kegyeletét mennyire sérti, miért is kimondja azt is, hogy az öreg temető kerítését sürgősen helyreállítja, s utasítja a közs. Elöljáróságot, hogy az öreg temető kerítésének helyreállítása iránt a hely színére bizottságilag szálljon ki, ott a hiányokat állapítsa meg, és azokat lehetőleg ínségmunkák terhére sürgősen foganatosítsa.

Egyben – tekintettel arra, hogy az öreg temetőnek még egy része házhelyek céljára fog eladatni az egyházközség által – utasítja az elöljáróságot, hogy az egyházközség bevonásával állapítsa meg azt, hogy öreg temetőnek melyik része kerítendő be feltétlenül, és a kerítést is csak azon rész köré készíttesse el, amelynek meg kell maradnia.

 


 

[1934. augusztus 29.]

 

38. kgy. /2400 kig/1934.

 

Tárgy: Temetőbővítés céljára ingatlan vásárlása

 

Főjegyző bejelenti, hogy a 23 kgy kig/1934. sz. határozatban foglalt utasítás alapján a községi elöljáróság Csizmadia Antal és neje valamint Tunyogi Lajosné ingatlantulajdonosokkal a pilisvörösvári 3309, 3312, illetve 3315 és 3320 hrzi. sz. ingatlanokra vonatkozó adásvevési szerződéseket megkötötte és az ingatlanokat a község f. év őszén a termény betakarítása után ténylegesen is használatba veheti, egyben bejelenti, hogy ezek az ingatlanok megvételére vonatkozó közgyűlést a községi elöljáróság a hivatkozott határozatban kapott rendelkezés alapján a mai napra hívta össze és hirdeti ki.

 

Határozat:

A képviselő-testület a községi jegyző bejelentését tudomásul veszi, és egyben megállapítja azt, hogy a mai közgyűlés a jelen ingatlanvételi ügynek tárgyalására, illetve határozat hozatalára nem határozatképes, mert 56 létszámot kitevő képviselő-testületi tagok közül csak 18-an jelentek meg, amely létszám az 1886. évi XXII. t. c. 110§-ában megkövetelt általános

 többséget nem éri el, miért is ugyanazon t. c. rendelkezése alapján jelen vételi ügyben való határozathozatalra az újabbi közgyűlés határnapját f. évi okt. hó 31. napjára tűzi ki.

 

 

[1934. október 31.]

 

51 kgy. 3134 /1934 sz.

Tárgy: Éjjeliőr és sírásó felfogadása.

Községi bíró bejelenti, hogy ezen szolgálatra egyedül csak a volt éjjeliőr, Fresz János jelentkezett.

 

Határozat

A képviselő-testület éjjeliőrnek és sírásónak 1935 évre Fresz János pilisvörösvári lakos, volt éjjeliőrt és sírásót fogadja fel havi 60 P, a községtől járó készpénzfizetéssel, ezen kívül díjazását képezi még a nagy sír ásásáért drb-onként 2 P, kis sír ásásáért drb-onként 1 P a hozzátartozóktól.

Kötelessége az éjjeliőri szolgálat teljesítése, éjjel az órák jelzése, a közs. temető rendben tartása, felügyelete, sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, díszcserjéit, fáit és utait rendben tartani és ezért járandóságát képezi a temetőben termett fű.

Személyesen jelen levő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 


 

[1934. október 31.]

 

66 kgy/2400 kig/1934

Tárgy: Temetőbővítés céljára ingatlan vásárlása.

Főjegyző bejelenti, hogy a jelen napra a közgyűlést 38kgy/1934 sz. határozatban foglalt utasítás alapján hívta egybe az elöljáróság.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat

A községi képviselő-testület megállapítja azt, hogy a temető ingatlan vásárlás tárgyában jelen közgyűlés nem határozatképes, mert az 56 létszámot kitévő képviselő-testületi tagok közül csak 21-en jelentek meg, amely létszám az 1886 XXII (?) tc 110 §-ában megkövetelt általános többséget nem éri el, miért is ugyanazon törvényszakasz rendelkezése alapján jelen vételi ügyben való határozathozatalra az újabb közgyűlési határidejét f. évi dec. hó 27. napjára tűzi ki.

 

 

[1934. december 27.]

 

82 kgy/2400 kig. 1934.

Tárgy: Temetőbővítés céljára ingatlan vásárlása

Főjegyző előadja, hogy a tárgyban jelzett ingatlan megvásárlása tárgyában a községi képviselő-testület első ízben 1934 évi július hó 20. napján határozott 23/kgy. 1934. sz. a., amikor is az újabbi közgyűlés határnapját 30 nap közbevetésével 1934. augusztus hó 29. napjára tűzte ki.

Az ezen napra összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, amiért is 38 kgy. 1934. szám alatt az újabbi közgyűlés 30 nap közbevetésével 1934. évi október hó 31. napjára tűzetett ki; ezen közgyűlésen sem jelentek meg határozatképes számban a képviselő-testületi tagok, miért is az újabbi közgyűlés 66 kgy/2400 kig/1934. sz. határozattal 15 nap közbevetésével 1934. évi december hó 27. napjára tűzetett ki. A mai napra kitűzött közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, miért is javasolja, hogy az ingatlan vétele tárgyába a képviselő-testület hozza meg végleges határozatát.

Főjegyző ismerteti az ingatlanvásárlásával kapcsolatban hozott képviselő-testületi határozatot, valamint az eladókkal Pilisvörösváron 1934. évi augusztus hó 13-án megkötött adásvételi szerződést, mire a községi bíró  mint elnök elrendelvén a név szerinti szavazást, „Igen”-nel szavaztak: Krammer János, Breier János, Szauer Mátyás, Botzheim József, Iflinger Mátyás, Müller János, Peller Márton, Kozek János, ifj. Wohl Péter, Schreck János, Ziegler János, Peller János 375 (?), Niedermüller Manó, Kiss Pál, Herbszt János, Miereisz Mihály, ifj. Schreck András 398 (?), Peller Mátyás, Nick Mátyás, Krupp István, Schreck András 278 (?), Manhercz Mihály, Halbauer János, Schreck János 397, Gábeli Márton, Manhercz János 316 (?), Vitáz Vörösvári Márton, Schlegl jakab, Schőn Mátyás. „Nem”-mel nem szavazott senki.

 

Határozat 

A képviselő-testület a megtartott név szerinti szavazás alapján egyhangúlag kimondja, hogy a Csizmadia Antal és neje, Gyöngyösi Piroska pilisvörösvári lakosok tulajdonát képező, s a pilisvörösvári 3340 sz. fkvi. betétben I. 1 sor 3309. hrzi sz. a. felvett 115 □-öl területű, valamint az u. o. 306. sz. fkvi betétben I. 19 sor 3314. hrzi sz. a. felvett 59 □-öl területű, összesen tehát 174 □-ölet kitevő ingatlant 1 P 10 filléres egységárban 191 P 40 fillér vételárért, továbbá Tunyogi Lajosné, szül. Rittling Éva pilisvörösvári lakos tulajdonát képező, s a pilisvörösvári 3358. sz. fkvi betétben I. 1. sor 3975 hrzi sz. a. foglalt 99 □-öl területű, valamint a 3447 betéti I. 3. sor 3320 hrzi számú 46 □-öl területű, összesen tehát 145 □-ölet kitévő ingatlant 1 P 10 filléres egységárban 159 P 50 fillér vételárért a községi temető bővítése céljára megveszi, egyben a nevezet eladó és a község között Pilisvörösváron 1934. évi augusztus 13-án a felsorolt ingatlanok megvételére vonatkozólag megkötött 2 rendbeli adásvételi szerződést elfogadja és jóváhagyja.

Utasítja a községi elöljáróságot, hogy ezen vételárnak fedezésére szükséges hitel kijelölésére 1935 év folyamán a legközelebbi közgyűlés alkalmával tegyen előterjesztést.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő, a fellebbezési idő lejárta után törvényhatósági jóváhagyásra felterjesztendő.

 

Indokok

Az ingatlanok megvétele a községi temető fejlesztése szempontjából a 23. kgy. Sz. határozatban kifejezett indokoknál fogva feltétlenül szükséges, a kedvező vételár tekintetében a községre nézve előnyös, miért is a vétel kimondandó, s a megkötött adásvételi szerződések jóvá hagyandók voltak, annál is inkább, mert az ingatlanok ezen kedvező vételáron csakis a jelenlegi nyomott gazdasági viszonyok között voltak megszerezhetők.

A vételi eljárás az 1886. XXII. Tc. 110 §-ában foglaltak betartása mellett történt.

 

 

[1935. április 13.]

 

Tárgy: Temetőbővítés céljára ingatlan vásárlása.

Főjegyző előadja, hogy a 82. kgy. /2400. kig. 1934. számú határozattal utasította a képviselő-testület az elöljáróságot, hogy a temető bővítése céljára Csizmadia Antal és nejétől 191 P. 40 fillér, valamint Tunyogi Lajosnétól 159 P 50 fillér – összesen 350 P 90 fillér vételárért megvásárolt ingatlanok vételárának fedezésére szükséges hitel kijelölése iránt az 1935 év folyamán tegyen előterjesztést. Ezen vételáron felül még fizetendő a vétel után esedékes 6%-os kincstári illeték, ami 21 P. 60 fillér, - s ezenkívül a szerződésekkel az azoknak tkvi. bekebelezésével felmerülő bélyegköltség, amely 8 pengőt tesz ki, a hitelösszeg tehát az összesen 380 pengő 20 fillért kitevő vételár és járulékai erejéig jelölendő ki.

Az elöljáróság javasplja ezen 380 pengő 50 fillér összeg fedezésére a község 1935. évi háztartási költségvetésének K. IV/8. „Temető és temetői épületek” fenntartása címe alatt előirányzott 500 pengő hitelt kijelölni; ugyanis a 380 pengő 50 fillér levonása után még fennmaradó 119 P 50 fillér hitel ezen címnél a folyó évre elegendő, mivel a község a folyó évben a temetőben nagyobb munkát végezni nem tervez, a fenti ingatlanok megvásárlása pedig a temető bővítése céljára elengedhetetlenül szükséges.

 

29. kgy/2264. kig. 1935.

Határozat

A képviselő-testület a községi elöljáróság javaslatát elfogadja és egyhangúlag kimondja, hogy a Csizmadia Antal és nejétől, valamint Tunyogi Lajosnétól a temető bővítése céljára a 82. kgy. /2400. kig. 1934. számú határozattal megvásárolt ingatlanok 350 pengő 90 fillért kitevő vételárnak, továbbá az ezen vételár után esedékes 6 %-os 219. 60 fillért kitevő kincstári illetéknek, továbbá a szerződések kötésével felmerülő 8 pengő bélyegköltségnek = összesen tehát 308 pengő 50 fillér kiadásnak fedezésére a község 1935. évi költségvetésének K. IV/8. „Temető és temetői épületek” fenntartása címe alatt előirányzott 500 pengő hitelt jelöli ki, s a felszámított vételárat és járulékait ezen hitel terhére utalványozza.

Utasítja a községi elöljáróságot, hogy az ezen címnél előirányzott hitellel úgy takarékoskodjék, hogy abban a folyó évben hiteltúllépés ne történjen.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő, a fellebbezési idő lejárta után törvényhatósági jóváhagyásra felterjesztendő.

 

Indokok

A hitel az 1935 évi költségvetésben előirányzott temetői kiadások terhére volt utalványozandó, mivel az ott előirányzott 500 pengő a vételárak és járulékai kifizetésére, valamint a temetőnél a folyó évben felmerülő kisebb kiadások fedezésére is elegendő.

 

 

[1935. április 13.]

 

Tárgy: Hősök emlékművének és az ország zászlójának elhelyezése.

Főjegyző előadja, hogy a hősök emlékművének jelenlegi elhelyezése nem felel meg azon tiszteletnek, amellyel ezen emlékmű elhelyezésével szemben viseltetnünk kell, mert a hátteret képezett régi temetőt az egyházközség felparcellázta, s így a hősi emlékmű teljesen háttér és dísz nélkül áll. Ezen emlékmű elhelyezésével kapcsolatban a községben már több vélemény merült fel, amely szerint a Templom tér, az új óvoda tere és a községház-tér volna azon méltó hely, ahová ezen emlékművet áthelyezni kellene.

A képviselő-testület részletes és hosszabb vita után a következőleg határozott.

 

33. kgy. / 2316. kig. 1935.

Határozat

A képviselő-testület egyhangúlag kimondja, hogy a hősi emlékművet, valamint az országzászlót is méltó keretben és alakban a községháza előtti térre helyezi el, s utasítja a községi elöljáróságot, hogy az elhelyezés módozataira és költségeire vonatkozólag a képviselő-testületnek tegyen előterjesztést.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő, a fellebbezési idő lejárta után törvényhatósági jóváhagyásra felterjesztendő.

 

Indokok

A legforgalmasabb hely községünkben a községháza előtti tér lévén: a hősi emlékműnek elhelyezése és az országzászlónak felállítása ezen a téren indokolt, annál is inkább, mert a község hetivásárjainak áthelyezése rövid idő alatt megtörténik, s így a heti vásárok tartására lefoglalt községháza-tér ennek folytán felszabadul, s oda a hősi emlékmű és országzászló – mint legméltóbb helyre – minden akadály nélkül elhelyezhető.

 

 

[1935. április 13.]

 

Tárgy: Hősi temető létesítése

Főjegyző előadja, hogy a községbeli frontharcos szövetség részéről azon szóbeli kérelmet terjesztették elő, hogy a volt frontharcosok részére a temetőben egy külön rész jelöltessék ki, ahová azon frontharcosokat temetnék, akik külön kívánnak temetkezni.

A képviselő-testület hosszabb és részletes vita után következőleg határozott.


 

34. kgy./2317. kig. 1935.

Határozat

 

A képviselő-testület kimondja azt, hogy a hősi temető létesítése és ezen célra a községi temetőben egy külön résznek kijelölése tárgyában végleges határozatot csak akkor hoz, ha az egyházközségnek nincs kifogása az ellen, hogy a temetőben – nevezetesen a kijelölendő frontharcos temető részben – bármilyen vallású frontharcosok temethetők legyenek.

Ugyanis községünk csaknem 100 %-os katholikus voltára való tekintettel a temetőnk is katholikus jellegű, s így az egyházközség véleménye – különösen az izraelita vallásúakra tekintettel – az egyházközség iránti tiszteletből kikérendő.

Utasítja a képviselő-testület az elöljáróságot, hogy az egyházközséget véleményének közlése iránt keresse meg, aminek beérkezése után terjessze az ügyet újból a képviselő-testület elé.

 

 

[1935. augusztus 27.]

 

Tárgy: Díszsírhely díjakból befolyó jövedelem tőkésítése.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat

70. kgy./3413.kig.1935.

 

A képviselő-testület egyhangúlag kimondja, hogy a községi köztemetőben lévő díszsírhelyek megváltási árából – illetve azok díjából befolyó jövedelem nem használható fel községi közcélokra, hanem ezen jövedelem tőkésítendő azért, hogy a köztemetőben temetőőr lakás legyen építhető. Ugyanis a község a köztemetőben, illetve a községben a kötelező ravatalozást szándékozik közeljövőben megvalósítani, és ezen célra megfelelő ravatalozó helyiség a köztemetőben már rendelkezésre is áll: azonban ezen kötelező ravatalozás csak azon esetben valósítható meg, ha a temetőben állandó temetőőrt és annak részére lakást biztosítunk, mert ellen esetben közrendészeti és közbiztonsági szempontból a ravatalozás meg nem valósítható. Utasítja a képviselő-testület a községi elöljáróságot, hogy az ezen címen már tartalékolt és még befolyó jövedelmet a Pilisszentiváni Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja pénzintézetnél tőkésítse, s annak idején tegyen javaslatot temetőőr lakás építése iránt.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A díszsírhelyekre szolgáló területet a község a községi köztemető létesítése alkalmával azon célból hasította ki, hogy a díszsírhelyek árából befolyó jövedelem a köztemető fenntartására, bővítésére és a szükséges épületek emelésére legyen fordítandó. Tekintettel arra, hogy a község ezen sírhelydíjakat eddigelé is a temetőőr  lakásrész céljára tőkésítette, s tekintettel arra, hogy a kötelező ravatalozás a temetőben állandóan ott lakó, illetve tartózkodó temetőőr alkalmazása temetőőr lakás nélkül közbiztonsági, közrendészeti és közegészségügyi szempontból meg nem valósítható: indokolt, hogy a temetőből származó jövedelem a temető céljára tartassék fenn, s abból a temetőnek – az általános kiadásoktól független – egyéb céljai valósíttassanak meg.

 

 

[1935. augusztus 27.]

 

Tárgy: Temető térképének elkészítése.

Főjegyző előadja, hogy a községi temető sírhelyei elrendezésének sorrendje végett a községi elöljáróság a községi temetőt felmérette, és a temetőtérképet elkészíttette. Egyben bemutatja a 3 eredeti példányban elkészített térképet, amelyet a községi elöljáróság megbízása alapján Schön János bányamérő, hites földmérő készített el és annak költségében 88 pengőt számolt fel.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

73. kgy. /2699. kig. 1935.

Határozat

 

A képviselő-testület a községi elöljáróságnak azon intézkedését, hogy a községi temetőt felmérette, a sírhelyeknek sorrendjét, nagyságát, elrendezését mérnökileg elkészíttette és arról 3 drb. Eredeti térképet készíttetett: helyeslőleg tudomásul veszi, és az elöljáróságnak ezen intézkedését egyhangúlag jóváhagyja.

Egyben a felmérés és térképkészítéssel felmerült munkálatokért Schön János bányamérő által felszámított 88 pengő munkadíjat nevezett részére megállapítja, azt elfogadja és ezen összeg fedezetére a 7256.9 fillért kitevő rendeltetés nélküli múlt évi pénztári maradványban még felhasználatlanul álló hitelt jelöli ki. Utasítja az elöljáróságot, hogy ezen összeget nevezett részére a rendkívüli kiadások  terhére a múlt évi pénztári maradványban fennálló hitel terhére fizesse ki.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A községi temető, s a sírhelyeknek fel – illetve kimérését, a sírhelyek elrendezését és az erre vonatkozó térképeknek elkészítését a temetkezés rendjének biztosítása és a felmerülhető zavarok elkerülése végett eszközölni közérdekű és szükséges volt, miért is az elöljáróságnak e tekintetben tett intézkedését tudomásul venni és jóváhagyni s a felmerült költségeket megállapítani és kiutalni kellett.

 

 

[1935. november 7.]

 

Tárgy: Éjjeliőr és sírásó fogadása.

Községi bíró bejelenti, hogy ezen szolgálatra egyedül csak a volt éjjeliőr: Fresz János jelentkezett.

 

93. kgy. /4454. kig.1935.

Határozat

 

A képviselő-testület éjjeli őrnek és sírásónak 1936. évre Fresz János pilisvörösvári lakos volt éjjeli őrt és sírásót fogadja fel havi 60 pengő, a községtől járó készpénzfizetéssel, ezenkívül mint sírásónak díjazását képezi még nagy sír ásásáért darabonként 2 (:kettő:) pengő, kis sír ásásáért darabonként 1 (:egy:) pengőt, amelyet az elhalt hozzátartozói kötelesek kifizetni s a sírásó azoktól szedi be.

Kötelessége az éjjeliőri szolgálat teljesítése, a községi temető rendben tartása, felügyelete és a sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, díszcserjéit, fáit és utait rendben tartani, amely munkájáért járandóságát képezi a temetőben termett fű.

Személyesen jelen lévő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[7. kötet]

 

1936. február 17–től 1938-ig

 

 

 

38 kgy./2400/1936

Tárgy: Temetőbővítés céljára ingatlan vásárlása

 

Főjegyző bejelenti, hogy a 23kgy kig/1934 sz. határozatban foglalt utasítás alapján a községi elöljáróság Csizmadia Antal és neje valamint Tunyogi Lajosné ingatlantulajdonosokkal a pilisvörösvári 3309, 3314, illetve 3315 és 3320 hrzi sz. ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket megkötötte és az ingatlanokat a község f. év őszén a termés betakarítása után ténylegesen is használatba veheti. Egyben jelenti, hogy ezek az ingatlanok megvételére vonatkozó közgyűlést a községi elöljáróság a hivatkozott határozatban kapott rendelkezés alapján a mai napra hívta össze és hirdette ki.

 

Határozat

A képviselő-testület a községi főjegyző bejelentéseit tudomásul veszi, és egyben megállapítja azt, hogy a mai közgyűlés a jelen ingatlanvételi ügynek tárgyalására, illetve határozathozatalára nem határozatképes, mert az 56 létszámot kitevő képviselő-testületi tagok közül csak 18-an jelentek meg, amely létszám az 1886. évi XXII t. c. 110 §-ában megkövetelt általános többséget nem éri el, miért is ugyanazon törvényszakasz rendelkezése alapján jelen vételi ügyben való határozathozatalra az újabb közgyűlési határidejét f. évi okt. hó 31. napjára tűzi ki.

 

 

[29. old.]

[1936. május 17.]

[Fetter Márton bíró, Neisz Ferenc főjegyző]

 

Tárgy: Pilisvörösvári Rom. Kath. Egyház telekfelosztás iránti kérelme

Előadó jelenti, hogy a Pilisvörösvári Rom. Kath. Egyházközség a községi elöljáróságnál azon szóbeli kérelmet terjesztette elő, miszerint a pilisvörösvári 218. számú tkvi. betétben foglalt 157/12. hrzi. számú 1 hold 77 □-öl területű, használaton már kívül helyezett temetőingatlanát felosztani, illetve abból négy házhelynek kihasítását kívánja azért, hogy a befolyó vételárból az Egyházközségnek a plébániaépület tatarozásánál még fennálló tartozásait rendezzék; jelenti, hogy ezen felosztást az ingatlan temető jellege nem akadályozza, mivel ezen jelleg már csak a telekkönyvben szerepel: a természetben az elosztandó terület régen használaton kívül helyezett temető, amelyből az Egyházközség már régebben foganatosított is ingatlaneladást.

Előadja továbbá, hogy ezen felosztással kapcsolatban kéri az egyházközség az ezen ingatlannal összefüggő községi közterület résznek ingyenes átengedését is, amelyet annak idején az Egyházközség bocsájtott a község tulajdonába és helyette a községnek engedi át az ezen új felosztás folytán keletkező utcarészt.

Jelenti egyben, hogy az egyházközség a mai közgyűlésen a község elvi hozzájárulását kéri: a szükséges iratokat pedig ennek megtörténte után fogja bemutatni.

 

33. kgy./3037. kig 1936.

Véghatározat:

 

A képviselő-testület az előadó bejelentését tudomásul veszi, s kimondja azt, hogy a pilisvörösvári Rom. Kath. Egyház tulajdonát képező és a pilisvörösvári 218. számú tkvi. betétben foglalt 157/12. hrzi. számú ingatlanok felosztásához, valamint a felosztás folytonosságának biztosítása szempontjából szükséges közterület részletnek a felosztást eszközlő Egyházközség részére való ingyenes átengedéséhez elvben már most hozzájárul; kimondja továbbá azt, hogy a vonatkozó iratok bemutatása iránt a felosztási engedélyt az Egyházközségnek megadja és a szükséges közterület részletet átengedi.

 

Indokok

Köztudomású, hogy a plébánia épületét a politikai község helyett az Egyházközség állította helyre a tulajdonát képező temető ingatlanból, s ezzel a politikai községet anyagi előnyhöz juttatta, miért is ezen helyreállításból kifolyólag még fennálló tartozásai fedezésére eszközlendő ingatlan felosztásához, valamint közterület átengedéséhez elvben már most hozzájárulni kellett.

 

 

[66. oldal]

[1936. augusztus 25.]

 

Tárgy: Díszsírhely-díjakból befolyó jövedelem tőkésítése.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

70. kgy/4269 kig. 1936.

 

Véghatározat

A képviselő-testület egyhangúlag kimondja, hogy a községi temetőben lévő díszsírhelyek megváltási árából, illetve azok díjából befolyó jövedelem nem használható fel községi közcélokra, hanem az úgy 1936 évben ezen címen befolyó díjak, valamint az 1937 évben befolyandó, továbbá a következő években is befolyandó díjak, szintúgy az 1935 év végéig már befolyt és már takarékpénztárilag tartalékolt díjakat továbbra is tartalékolja és takarékpénztári betétként gyümölcsözteti azért, hogy a községi köztemetőben a temetőőri lakás felépíthető és ravatalozás fokozatosan megoldandó legyen. Ezen tartalékolás mindaddig eszközlendő, amíg a temetőőri lakás felépült, illetve míg annak építési költségei kiegyenlítést nyernek. Ugyanis a község a köztemetőben, illetve a községben a kötelező ravatalozást szándékozik közel jövőben megvalósítani és ezen célra megfelelő ravatalozó helyiség a köztemetőben már rendelkezésre is áll: azonban ezen kötelező ravatalozás csak azon esetben valósítható meg, ha a temetőben állandó temetőőrt és annak részére lakást biztosítanak, mert ellen esetben közrendészeti és közbiztonsági szempontból a ravatalozás meg nem valósítható. Utasítja a képviselő-testület a községi az elöljáróságot, hogy az ezen címen már tartalékolt és még befolyó jövedelmet a Pilisszentiváni Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja pénzintézetnél tőkésítse, s annak idején tegyen javaslatot temetőőr lakás építése iránt.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A díszsírhelyekre szolgáló területet a község a községi köztemető létesítése alkalmával azon célból hasította ki, hogy a díszsírhelyek árából befolyó jövedelem a köztemető fenntartására, bővítésére és a szükséges épületek emelésére legyen fordítható. Tekintettel arra, hogy a község ezen sírhelydíjakat eddigelé is a temetőőr  lakásrész céljára tőkésítette, s tekintettel arra, hogy a kötelező ravatalozás a temetőben állandóan ott lakó, illetve tartózkodó temetőőr alkalmazása temetőőr lakás nélkül közbiztonsági, közrendészeti és közegészségügyi szempontból meg nem valósítható: indokolt, hogy a temetőből származó jövedelem a temető céljára tartassék fenn, s abból a temetőnek – az általános kiadásoktól független – egyéb céljai valósíttassanak meg.

 

 

[74. old.]

[1936. aug. 25.]

 

Tárgy: Temetőben új kút építése.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

82 kgy./4264 kig. 1936.

Véghatározat

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a községi köztemetőben 1937. év folyamán új kutat épít, s annak a bemutatott előméreti (?) költségvetés szerint 370 pengő költségét az 1937. évi költségvetésben IV. fejezet 8. rovata alatt előirányozni rendeli.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A község közönségének közkívánalma a halottaink iránt tartozó kegyelet, s a meglévő kút elégtelensége, s ebből folyó állandó panaszok megszüntetése indokolják az új kút megépítésének szükségességét.

 

 

[81. old.]

[1936. nov. 5.]

 

Tárgy: Éjjeliőr és sírásó fogadása.

Községi bíró bejelenti, hogy ezen szolgálatra egyedül csak a volt éjjeliőr: Fresz János pilisvörösvári lakos jelentkezett.


 

90. kgy. /6. kig.1936.

Határozat

 

A képviselő-testület éjjeli őrnek és sírásónak 1937. évre Fresz János pilisvörösvári lakos volt éjjeli őrt és sírásót fogadja fel havi 60 pengő, a községtől járó készpénzfizetéssel, ezenkívül mint sírásónak díjazását képezi még nagy sír ásásáért darabonként 2 (:kettő:) pengő, kis sír ásásáért darabonként 1 (:egy:) pengőt, amelyet az elhalt hozzátartozói kötelesek kifizetni s a sírásó azoktól szedi be.

Kötelessége az éjjeliőri szolgálat teljesítése, a községi temető rendben tartása, felügyelete és a sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, díszcserjéit, fáit és utait rendben tartani, amely munkájáért járandóságát képezi a temetőben termett fű.

Személyesen jelen lévő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, annak pontos teljesítésére magát kötelezi.

 

 

[82. old.]

[1936. nov. 5.]

 

Tárgy: Temető befásítása.

Községi bíró előadja, hogy a bányatelep és a község között elterülő – hatóságilag használaton kívül helyezett – a pilisvörösvári r. kath. Egyház tulajdonát képező öreg temetők elhanyagolt állapotban vannak: azok a község rendezettségét rendkívül rontják, miért is befásítandók volnának. Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

91. kgy. /5650. kig. 1936.

Véghatározat

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a már használaton kívül helyezett, a pilisvörösvári r. kath. Egyházközség tulajdonát képező, a bányatelep és a község között fekvő öreg temetőket szépészeti szempontból befásítja, s utasítja a községi elöljáróságot, hogy azokat a pilisvörösvári volt úrbéres közönségétől ingyen beszerezhető akác csemetékkel az ínségalap terhére alkalmazandó munkásokkal még a folyó év őszén fásítsa be.

Az így elültetett akác csemetékből fejlődő fák a telektulajdonos egyházközség tulajdonát fogják képezni.

Jelen határozat közérdekű: a községben fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

 

Indokok

A rendezett bányatelep és az eléggé rendezett község közötti területen álló ezen temetőknek szépészeti szempontból való befásítása szükséges, mert a területen az építkezések megindultak, s rendkívül lerontják az ugyanitt elhanyagolt állapotban fekvő temetők a község hatását. Tekintettel arra, hogy az ínségmunkásokat foglalkoztatni kell, a beültetendő akáccsemeték költségbe nem kerülnek, s hogy ezen faültetés által a község közérdeke közegészségügyi és szépészeti szempontból nyer: a befásítás elrendelendő volt. A beültetés folytán megtermő fák tulajdonjoga a telek tulajdonából kifolyólag a telektulajdonos részére volt kimondandó.

 

 

[123. old.]

[1936. dec. 28.]

 

Tárgy: Temetőben a díszsírhelyek igénybevétele.

Wohl Péter képviselő-testületi tag indítványát egyhangúlag elfogadják.

 

133. kgy./5275. kig. 1936.

Határozat

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a községi köztemetőben a díszsírhelyek a kijelölt sorokban csakis a sírok folyamatos sorszáma szerint vehetők igénybe és nem pedig a díszsírhely sorának bármelyik részén. A sorokat az igénylő tetszése szerint választhatja meg, a sír helye azonban csak az azon sorban következő betöltetlen sírhely száma lehet.

 

Indokok

A temető rendje végett szépészeti szempontból ezen temetkezési rendelkezés kimondandó volt.

 

 

[191. old.]

[1937. július 8.]

 

Tárgy: Díszsírhely díjakból befolyó jövedelem tőkésítése

Főjegyző felolvassa a vármegye törvényhatóságának vonatkozó jóváhagyó határozatát.

 

52. kgy./1771. kig. 1937

Határozat

 

A képviselő-testület a díszsírhely díjakból befolyó jövedelem tőkésítése tárgyában hozott 70. kgy. 1936. számú képviselő-testületi rendelkezést jóváhagyó 14573. kig./1374. kgy. 1937. számú törvényhatósági határozatot egyhangúlag tudomásul veszi s utasítja a községi elöljáróságot, hogy 1936 évben tőkésítetlenül maradt jövedelem takarékbetétbe való elhelyezése iránt a község 1936. évi zárszámadása után intézkedjék.

 

 

[192.old.]

[1937. július 8.]

 

Tárgy: temetőőr-lakás építése.

Előadó jelenti, hogy a díszsírhely-díjakból befolyó jövedelemtőkésítése tárgyában hozott 70. kgy/1936. számú képviselő-testületi határozatnak a törvényhatóság által történt jóváhagyása folytán a temetőőr-lakás építésének kérdése megoldandó.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.


 

53. kgy./1771.kig.1937.

Határozat

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a temetőőr-lakás elhelyezési és építési ügyének előkészítésére és javaslatok tételére bizottságot alakít, amely bizottságba egyidejűleg a községi főjegyzőn és bírón kívül Ohmüllner Márton plébános, Schőn Mátyás, Hortobágyi Gyula, Wohl Péter és Schreck András képviselő-testületi tagokat választja meg, s felkéri nevezetteket, hogy javaslataikat terjesszék a képviselő-testület elé.

A megválasztottak jelen vannak, a megbízatást elfogadják és tudomásul vették.

 

 

[198. old.]

[1937. július 8.]

 

Tárgy: Temető-szabályrendelet alkotása.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

61. kgy./580. kig. 1937.

Határozat

 

A képviselő-testület kimondja, hogy a községi temetővel kapcsolatban a temető-szabályrendelet megalkotása szükséges, miért is annak előkészítésére és tervezetének összeállítására külön bizottságot választ, amelynek tagjaiul a községi főjegyzőn és községi bírón kívül Ohmüllner Márton plébános, Schőn Mátyás, Hortobágyi Gyula, Wohl Péter és Schreck András képviselő-testületi tagokat kéri fel, akik a közgyűlésen jelen vannak és kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják és azt tudomásul veszik.

         

 

[228. old.]

[1937. november 8.]

 

Tárgy: Éjjeliőr és sírásó fogadása.

Községi bíró bejelenti, hogy ezen szolgálatra egyedül csak a volt éjjeliőr: Fresz János pilisvörösvári lakos jelentkezett.

 

94./b kgy. /5399. kig. 1937.

Véghatározat

 

A képviselő-testület éjjeli őrnek és sírásónak 1938. évre Fresz János pilisvörösvári lakos, volt éjjeli őrt és sírásót fogadja fel havi 60 pengő, a községtől járó készpénzfizetéssel, ezenkívül mint sírásónak díjazását képezi még nagy sír ásásáért darabonként 2 (:kettő:) pengő, kis sír ásásáért darabonként 1 (:egy:) pengőt, amelyet az elhalt hozzátartozói kötelesek kifizetni s a sírásó azoktól szedi be.

Kötelessége az éjjeliőri szolgálat teljesítése, a községi temető rendben tartása, felügyelete és a sírhelyek ásása.

Köteles a temetőt, annak kerítését, díszcserjéit, fáit és utait rendben tartani, amely munkájáért járandóságát képezi a temetőben termett fű.

Személyesen jelen lévő Fresz János a közgyűlés színe előtt kijelentette, hogy ezen szolgálatot a fenti feltételek alatt és díjazásért vállalja, annak pontos teljesítésére magát kötelezi.