Pilisvörösvár Közgyűlési jegyzőkönyve

 

[8. kötet]

 

1938. július hó 6-tól 1942. szept. hó 15-ig

 

 

[68. old.]

[1939. március 17.]

 

Tárgyaltuk: a községi köztemetőben a községi elöljáróság által adományozott díszsírhely díjak ügyének rendezését és a díszsírhely díj hátralékok behajtását.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

17. kgy./1460. kig. 1939.

Véghatározat:

 

Kimondjuk, hogy a községi köztemetőben a községi elöljáróság által Pfeiffer Róza volt temetői ingatlantulajdonos részére, Peller János volt községi számtiszt részére, Dr. Weinek Gusztáv volt bányafőorvos részére, Roszicz Antal volt rom. Kath kántor részére, Neisz Ferenc községi főjegyző részére, Philipp Paula volt elemi leányiskolai igazgatónő részére, Eckhardt Gézáné volt községi közjegyző neje részére, Mauterer János községi karmester részére a községi elöljáróság által díj fizetése nélkül engedélyezett díszsírhelyeknek adományozását utólagosan tudomásul vesszük és jóváhagyjuk.

A köztemető díszsírhelyei részén eltemetve lévő Piltzinger József, Krupp Györgyné, Botzheim Józsefné és Schőn Mátyás gyermeke után fennálló hátralékoknak a hozátartozóiktól való behajtását elrendeljük.

Egyben kimondjuk, hogy a jövőben a községi elöljáróság díszsírhelyet nem adományozhat, hanem ezen jogot a képviselő-testület magának tartja fenn és ingyenes díszsírhely adományozása tekintetében csakis a képviselő-testület határozhat.

Jelen véghatározat közérdekű: a községben közhírré teendő azzal, hogy ellene fellebbezés a kihirdetést követő naptól számított 15 nap alatt a vármegye közgyűléséhez címezve a községi elöljáróságnál nyújtandó be.

 

Indokok

A díszsírhelyek ingyenes adományozását eddig a községi elöljáróság gyakorolta, ami ezen adományozásnak általános jellegéből kifolyólag a képviselő-testület jogkörébe volt vonandó.

A községi elöljáróság által a rendelkező részben megnevezettek részére annak idején díjfizetés nélkül engedélyezett díszsírok adományozása utólagosan tudomásul veendő és jóváhagyandó volt, mert nevezettek a községgel mind oly viszonyban állottak vagy állanak, akik részére a képviselő-testület is megadta volna az ingyenes díszsírhelyet.

A behajtani rendelt hátralékok nem az elöljáróság által adományozott díszsírhelyek díjaiból származnak, hanem azok a hozzátartozók által ki nem egyenlített hátralékok, miért is ezekre vonatkozólag a behajtási eljárást elrendelni kellett.


 

[115. old.]

[1939. szept. 18.]

 

Tárgyaltuk: a községi temető szabályrendeletét

Előadó felolvassa a községi elöljáróság által összeállított – szabályszerűen közszemlére kitéve volt – s a közszemlére tétel ideje alatt senki által nem észrevételezett és nem kifogásolt községi temető szabályrendelet tervezetet.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

70. kgy. /4585. kig. 1939.

Véghatározat

 

A felolvasott szabályrendelet tervezet és az előadó javaslatának elfogadásával kimondjuk, hogy az 1986. XXII. t. c. 21§-ában biztosított jogkörünkben eljárva megalkotjuk Pilisvörösvár község temető szabályrendeletét és azt a fellebbezési határidő lejárta után törvényhatósági jóváhagyásra felterjeszteni rendeljük.

Jelen véghatározat közérdekű: a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő azzal, hogy ellene a kihirdetést követő naptól számított 15 nap alatt a vármegye közgyűléséhez címzett, de a községi elöljáróságnál benyújtandó fellebbezés adható be.

 

Indokok:

A temető rendjének és szabályszerű kezelésének biztosítására a szabályrendelet közegészségügyi és közrendészeti közérdekből megalkotandó volt.

 

 

[127. old.]

[1939. okt. 12.]

 

Tárgyaltuk ideiglenes temetőbizottság választását.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

85. kgy./4585. kig. 1939.

 

Kimondjuk, hogy a jóváhagyásra felterjesztett temető szabályrendeletünk jogerőre emelkedéséig, illetve életbeléptethetéséig terjedő időtartamra a szabályrendelet 5 §-ban megállapított temetőbizottság működését részlegesen és ideiglenesen megindítjuk.

Ezen ideiglenes bizottságnak a képviselő-testület által választandó tagjaiul: Hortobágyi Gyula, Manhertz Mihály kávés és kisbirtokos, továbbá Wohl Péter ácsmester, pilisvörösvári lakos képviselő-testületi tagokat választjuk meg, akiknek megbízatása a jelen határozat kézbesítésétől kezdődőleg a temető-szabályrendelet életbeléptéig és ezen idő alatt is csak a temető felügyeletére és ellenőrzésére terjed ki.

 

Indokok

A már használatban lévő köztemető rendjének felügyelete és ellenőrzése végett a bizottság ideiglenesen megalakítandó s működésére a meghatalmazás a jelen határozat rendelkező részében foglaltak értelmében megadandó volt.

 

 

[138. old.]

[1939. november 14.]

 

Tárgyaltuk: az éjjeliőr és sírásó felfogadását 1940. évre.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

97. kgy. /5599. kig. 1939.

Határozat:

Kimondjuk, hogy a községi elöljáróság által Fresz János volt éjjeliőr és sírásóval 1940. évre megkötött és felolvastatott szolgálati szerződést tudomásul vesszük és jóváhagyjuk.

 

 

[179. old.]

[1940. május 21.]

 

Tárgyaltuk: A községi temető-szabályrendelet jóváhagyását.

Előadó felolvassa a vármegye törvényhatóságának közgyűlésén 1940. évi február hó 27. napján hozott 64648. kig 1939./465/1940. kgy. számú véghatározatát.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

23. kgy./1638. kig. 1940.

Véghatározat

 

Kimondjuk, hogy a községi temető használata tárgyában alkotott temető-szabályrendelet, valamint az ugyen e tárgyban hozott 70/kgy. 1939. számú határozatunkat jóváhagyó és az előadó által felolvasott fenti számú törvényhatósági véghatározatot tudomásul vesszük azzal, hogy a jóváhagyott szabályrendelet 19. §-át a törvényhatóság törölte.

 

 

[204. old.]

[1940. aug. 28.]

 

Tárgyaltuk: A temetőőr-lakás építését.

Előadó községi főjegyző a községi elöljáróság nevében jelenti, hogy a község már régóta tervezi a községi köztemetőben szükséges temetőőri lakás építését, s hogy a törvényhatóság jóváhagyásával a díszsírhely díjakból már évek óta tartalékolunk ezen építés céljára és a tartalékolt összeg jelenleg 5487 pengő.

Előadja továbbá, hogy a szomszédos Pilisszentiván községben a kőszénbánya vállalat a bányászat ottani megszünte miatt az üzemi lakóházakat mint felépítményeket eladta helybeli és oda való építő iparosoknak, akik a lebontott építési anyagot eladják.

Ezen anyag árusításával kapcsolatban merült fel az elöljáróság körében azon vélemény, hogy ezen bontási anyagokból a temetőőri lakás olcsón és gyorsan megépíthető volna, miért is felhívtuk a bontást végző iparosokat, hogy adjanak be tervet és ajánlatot a temetőőri lakásnak ily módon való megépítésére. Nick János helybeli kőművesmesetr nyújtott be tervrajzot és költség előirányzatot, amely szerint nevezett hajlandó 1 szoba, 1 konyh, 1 előszoba, 1 éléskamra, 1 kocsiszín és egy padlásfeljáróból álló épületet 4250 pengőért - a kulcs átadásával készen - felépíteni a község részére azzal, hogy az épületet a jelzett bontási anyagokból építi, a lakószobába új hajópadlót tesz, és azzal, hogy a község a temetőben levő és községi tulajdont képező … köbméter használt ciklopkövet és … drb használt téglát az ajánlati áron felül ingyenesen az ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja ezen építkezéshez. Kikötötte az ajánlatot tevő még azt is, hogy ezen ajánlatát csakis folyó évi szeptember hó 16-ig hajlandó fenntartani: ezen idő után ajánlatától eláll, mert a bontási anyagot értékesíti.

Előadó bemutatja a beadott tervrajzot, költségvetést és a munkának elvállalására vonatkozó nyilatkozatot, amelyet a képviselő-testületi tagok megtekintenek, részletesen megvitatnak, hozzávetőleges számításokat eszközölnek és meggyőződnek arról, hogy az ajánlati ár egy új építkezéssel szemben még a felénél is kevesebb, mert csak a fuvarozás a mai rendkívül magas árak mellett az ajánlati összegnek csaknem 1/3-át teszik ki, s azért, mert anyagot a fennálló zárlati rendelkezések miatt ma alig lehet beszerezni, és azt is sok utánjárással és tetemes költséggel. Megállapítják, hogy az igénybe veendő bontási anyagok jók, mert tudomásuk van arról, hogy a bányavállalat ezen építkezéseket 1920-1923 években eszközölte, hogy ezen épületek állandóan jó karban voltak tartva, s így az onnan kikerülő anyag is egészséges és jó. 

A fenti megállapítások és a lefolyt vita után előadó javasolja az építkezés foganatosítását, amely javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

 

62. kgy. 53. kig. 1940.

Határozat

 

Az előadó javaslatát tudomásul véve kimondjuk, hogy a temetőőr lakás megépítése községi közérdek, s annak foganatosítása sürgős; kimondjuk hogy a beadott tervet és a 4250 pengőben benyújtott költségvetési ajánlatot elfogadjuk és hogy ezen építkezést a beadott terv és ajánlat szerint még a folyó évben foganatosítjuk és annak eszközölhetésére az előzetes felsőbb hatósági jóváhagyást kikérjük.

Utasítjuk a községi elöljáróságot, hogy sürgősen járjon el aziránt, hogy a munkálatoknak házilagos és szabadkézből való kiadására a felsőbb hatósági előzetes hozzájárulást elnyerhessük, eljárások eredményét mielőbb jelentse be.

 

Indokok

Az építésnek pénzügyi szempontból akadálya nincs, mert az takarékbetétileg rendelkezésre áll. Az olcsó építkezés foganatosítására a bejelentett kedvező helyzetet a község anyagi érdekében felhasználni kell. Sürgős az építkezés, hogy ezáltal a temetőben történt gyakori kegyeletsértések miatt fennálló állandó panaszok megszüntethetők és a temető rendben tartható legyen. A temetőnek állandó ott-tartózkodhatása a ravatalozás szempontjából is nélkülözhetetlen, mert a már évek óta fennálló ravatalozó épületünket állandó őr ottléte nélkül használatba nem vehetjük.

 

 

[208. old.]

[1940. szept. 16.]

 

Tárgyaltuk: A temetőőr-lakás építését.

Előadó jelenti, hogy a 62. kgy/53. kig. 1940. számú határozatban adott megbízás értelmében eljárt a járási főszolgabíró úrnál, ahol bejelentette a községnek a temetőőri lakás felépítésére vonatkozó határozatát, annak kivitelezési módozatait, bemutatta Nick János kőművesmester által beadott tervrajzot, költségvetést és ajánlati nyilatkozatot, indokolta az építkezés sürgős és előnyös voltát, s egyben előterjesztette az építkezés házilagos és szabadkézből való azonnali foganatosítására vonatkozó engedély elnyerése iránti kérelmét, jelentette, hogy az építkezés költségei törvényhatóságilag engedélyezett takarékbetétben rendelkezésre állanak, s hogy e tekintetben nincs akadálya az építkezés azonnali foganatosításának.

A járási főszolgabíró úr a kérelmet azonnal előterjesztette a törvényhatóságnak, aki a képviselő-testület felelősségére az építkezésnek a törvényhatósági jóváhagyás előtt való azonnali foganatosítására az előzetes engedélyt, illetve jóváhagyást szóbelileg megadta, és a járási főszolgabíró úr egyidejűleg utasítást adott arra, hogy a vármegye elhatározását a képviselőtestülettel közöljem.

A jelentés megtétele után előadó felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy az azonnali építkezés a felelősségére történik, miért is kéri, hogy a tárgyban hozandó határozatnál ezen feltételt különösen fontolják meg.

A képviselő-testület egyértelműleg és egyhangúlag veszi tudomásul a jelentést, valamint az előzetes engedély elnyerését.

Ennek megtörténte után előadó előterjeszti az azonnali építkezés foganatosítására vonatkozó javaslatát és indítványozza, hogy a képviselő-testület az 1886. XXII. T. c. 59. §-a alapján névszerinti szavazással határozzon arra, hogy

1.   a temetőőr-lakás építésének azonnali foganatosítására szükséges, és hogy ezen építkezés a beadott terv, költségvetés és ajánlat szerint a község háztartása szempontjából előnyös,

2.   a Nick János kőművesmester pilisvörösvári lakos által beadott tervet, költségvetést és 4250 pengő építési költségben adott ajánlatot elfogadja, nevezett kőművesmestert az építkezés foganatosításával megbízza és a munkálatokat nevezettnek azonnali megkezdésre kiadja annak hozzáadásával, hogy a község által a temetőben ezen építkezés céljára már beszerzett és ott fekvő 45 (?) köbméter használt cyklopkövet és 3000 drb. Használt téglát átengedi;

3.   3. ezen építkezésnek házilagosan és szabadkézből való kiadását a község közegészségügyi és közérdekéből halaszthatatlannak tartja;

4.   az építkezésnek ily módon való foganatosításáért a felelősséget vállalja;

5.   a hozandó véghatározat végrehajtására a birtokon kívüliséget kimondja.

Javasolja továbbá, hogy az épület helyének kijelölésére, az építkezés állandó ellenőrzésére, a munka átvételére, a vállalati összeg folyósítására és kifizetésére, a vállalkozóval való szerződés megkötésére a község elöljáróság támogatására bizottságot küldjön ki, és hatalmazza fe az elöljáróságot, hogy az e célra elhelyezett és jelenleg 5487 P. 10 f-t kitevő tőkét a pénzintézetnél felmondja és abból a bizottság hozzájárulásával az építési költségeket kifizesse.

A javaslat elhangzása után elnök elrendeli a név szerinti szavazást, amelynek folyamán „Igen”-nel szavaztak: Herbszt János, Kesselbauer Károly, Manhertz Mihály, Halbauer János, vitéz Vörösvári Márton, Feldhoffer Márton, Schreck János, Iflinger Mátyás, Schäffer Márton, Gáger József, Peller János, vitéz Petrozsényi Ferenc, Vargha István, Wohl Péter, Cserny János, Müller János 193. „Nem”-mel nem szavazott senki.

A szavazás megtörténte után elnök kihirdeti a következő egyhangú véghatározatot.

 

64. kgy/53. kig. 1940.

Véghatározat

 

A temetőőr-lakás azonnali építésére, valamint az építési munkáknak házilagosan és szabadkézből való kiadására vonatkozó előzetes törvényhatósági jóváhagyást tudomásul véve egyhangúlag kimondjuk, hogy

1.   az azonnali építkezés szükséges és hogy annak a beadott terv, költségvetés és ajánlat szerint való foganatosítása a község háztartása szempontjából előnyös.

2.   2. a Nick János kőművesmester pilisvörösvári lakos által beadott tervet, költségvetést és 4250 pengő vállalati összegben adott ajánlatot elfogadjuk, nevezettnek az építési munkákat ezen vállalati összegért kiadjuk, nevezettet az építkezés azonnali foganatosításával megbízzuk és részére a község által már előzőleg beszerzett és a temetőben levő – 45-m használt cyklopkövet és 3000 drb. Használt téglát az építkezés céljára ingyenesen átadjuk;

3.   3. az építési munkáknak házilagosan és szabadkézből való kiadása a község közegészségügyi és közérdeke;

4.   4. jelen véghatározatunkban foglalt intézkedésünkért a törvényes rendelkezéseken belül a felelősséget vállaljuk;

5.   5. jelen véghatározatunk azonnal végrehajtandó, s hogy ellene fellebbezés csakis birtokon kívül nyújtható be.

 

Egyidejűleg az épület helyének kijelölésére, az építés állandó helyének állandó ellenőrzésére, a munka átvételére, a vállalati összeg folyósítására, annak kifizetésére, a vállalkozóval való szerződés megkötésére a községi elöljáróság mellé külön bizottságot küldünk ki és ezen bizottság tagjaira: Gáger József plébános, Hortobágyi tvh (?) bizottsági tag, Manhertz Mihály kisbirtokos egyházgondnok, Schőn Mátyás községi építési szakértő építőmester, Wohl Péter ácsmester, vitéz Vörösvári Márton ácsiparos képviselő-testületi tagokat választjuk meg, akiket az építkezés tekintetében felmerülő   - fentebb felsorolt – és egyéb teendők végrehajtására a községi elöljárósággal egyetemben felhatalmazzuk.

Egyben meghatalmazzuk az elöljáróságot, hogy a Pilisszentiváni Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagjának elhelyezett és ezen célra lekötött tőkét felmondja és abból az építési költségeket fedezze.

Jelen véghatározat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő és azzal, hogy ellene a kihirdetés napját követő 15 nap alatt a vármegye közgyűléséhez címzett, de a községi elöljáróságnál benyújtandó birtokon kívüli fellebbezés adható be.

 

Indokok

A temetőőr-lakás építésének régen húzódó megoldására a megszűnés alatt álló helybeli bányavállalat épületeinek jelenben folyó bontásából kifolyólag az elöljárósághoz oly kedvező ajánlat érkezett, amelyet a község érdekében megfontolni és azt előnyös voltánál fogva elfogadni kellett. Ugyanis az e célra tartalékolt tőkénk új épület emelésére kevés, az ajánlat szerinti kiviteli mód pedig a célnak megfelel.

Ravatalozónk már több mint 10 éve készen áll, de a ravatalozást éppen a temetőőr-lakás hiánya miatt megoldani nem tudtuk, miért is túlnyomóan kislakásos, nagy családú községünkben ezen építkezés foganatosítása halaszthatatlan és szükséges.

Az építési anyag hiány, a magas munka- és fuvarbérekkel szemben az ajánlat a község háztartása szempontjából rendkívül előnyös, miért is az elfogadandó és a munkálat kiadandó volt, annál is inkább, mert közvetlen tudomásunk van arról, hogy a felhasználandó bontási anyagok jók és mert az építkezés fedezete rendelkezésre áll. A község által a temetőben leraktározott használt kő és tégla az építkezéshez átengedendő volt, mert az ajánlattevő a munkát csakis ezzel a feltétellel hajlandó vállalni, és azért, mert a község ezen anyagokat ugyancsak ezen célra szerezte annak idején be.

A versenytárgyalás mellőzendő és a munkálat házilagosan és szabadkézből volt kiadandó, mert ezen kedvező ajánlatokat csakis a bontási anyagok tulajdonosa adhatta be és azért is volt eszközölhető, mert ajánlattevőt személyesen és mint megbízható építőiparosunkat ismerjük, aki a vállalt kötelezettségeinek biztosítására elegendő vagyonnal, illetve fedezettel rendelkezik.

A felelősséget vállaltuk, mert intézkedésünket előzetes tárgyalások alapján a jelenlegi anyagárak, munka- és fuvarbérek, valamint a község háztartási érdekeinek legszigorúbb figyelembevételével lelkiismeretesen hoztuk meg.

A birtokon kívüliség kimondását a munkálatok azonnali foganatosíthatása és az időszak előrehaladott volta követelte meg.

A bizottságot a község érdekeinek jobb megvédésére küldöttük ki.

A lekötött tőke felmondására és felhasználására az engedély az építkezés foganatosíthatására volt megadandó.

 

 

[222. old.]

[1940. dec. 18.]

Tárgyaltuk: Az éjjeliőr és sírásó fogadását.

 

86. kgy/1940. – 11. kig. 1940.

Határozat

 

Kimondjuk, hogy jelen ügyet a napirendről levesszük és utasítjuk a községi elöljáróságot, hogy jelen tárgyat a legközelebbi közgyűlés tárgysorozatába vegye fel és az állásra való jelentkezést újból hirdesse meg.

 

Indokok

Jelentkezés nem történt, s így a fogadás nem eszközölhető.

 

 

[258. old.]

[1941. aug. 28.]

 

Tárgyaltuk: a temetőőr-lakás építését

Előadó jelenti, hogy a vármegye törvényhatósága a község képviselő-testületének a temetőőr-lakás építése tárgyában hozott 64. kgy. 1940. számú véghatározatot III. 4532/kig./868.kgy.1941. szám alatt jóváhagyta.

Egyben jelenti, hogy a temetőőr-épület a jóváhagyott határozat értelmében elkészült, sőt annak célszerűbb használatával kapcsolatban pótmunkák szüksége is merült fel. A pótmunkák összege a megbízott vállalkozó által benyújtott elszámolás szerint 670 pengő 62 fillért tesz ki, amelynek az eredeti 4250 pengő vállalati összeghez való hozzászámításával a temetőőri lakás összes építkezési költsége 4920 pengő 62 fillért tesz ki. A vállalkozó részére a község eredeti vállalt összegre a mai napig 4000 pengőt fizetett ki, és így a vállalkozó részére a teljes építkezés után a pótmunkák leszámításával még 920 pengő 62 fillér esedékes. A községnek ezen temetőőri lakás építésére 1940 szeptember hó 10. napján 5487 pengő 10 fillér állott rendelkezésre, amelyhez még az esedékes kamatok növelik ezen fedezeti összeget, s így a községnek a fedezeti összegből még 566 pengő 48 fillér áll szabad rendelkezésére a vállalti összeg kifizetése után.

Jelenti továbbá, hogy a vármegye alispánjának 36456/kig. 1940. számú rendelkezése alapján a budapesti m. kir államépítészeti hivatal folyó évi augusztus hó 21. napján a temetőőri lakás építkezésének felülvizsgálata végett megjelent, azt rendben találta, s eljárása eredményéről alispán úrnak tesz jelentést, a vállalkozó részére a még járó 920 pengő 62 fillér a felülvizsgálat folytán kiadandó alispáni rendelkezés értelmében lesz kifizetendő.

Egyidejűleg előterjeszti az elöljáróságnak azon javaslatát, mely szerint a temetőőr-lakással kapcsolatban a szükséges kapu és kerítés elkészítése is nélkülözhetetlen, s indítványozza, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a községi elöljáróságot arra, hogy a maradványként mutatkozó 566 Pengő 48 fillér fedezeti maradványból a kerítést és a kaput külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül készíttesse el és annak eredményét jelentse.

 

29. kgy/3374. kig. 1941.

Véghatározat

 

Az előadó javaslatát magunkévá téve kimondjuk, hogy a temetőőr-lakás építésére vonatkozó jelentést egész terjedelmében tudomásul vesszük és meghatalmazzuk a községi elöljáróságot arra, hogy

1.   a vállalkozó részére még járó 920 pengő 62 fillért a felülvizsgálattal kapcsolatban kiadandó alispáni rendelkezéstől függőleg fizesse ki.

2.   a megmaradó betéti fedezet maradványból pedig a temetőőr-lakás kapuját és kerítését a helybeli iparosok között megtartandó szűk körű tárgyalás alapján készíttesse el és a felmerülő vállalati összeget a maradványból fizesse ki és ennek eredményét jelentse.

Jelen véghatározat közérdekű, a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő.

 

Indokok

A temetőőr-lakás felépült, annak felülvizsgálata megtörtént, s így az építkezés befejezése tudomásul veendő volt. A vállalati összeg kifizetésére vonatkozó jelentés tudomásul veendő és a kifizetésre a felhatalmazás megadandó volt, mert végleges elszámolás és kifizetés a felülvizsgálat folytán kiadandó alispáni rendelkezés értelmében történik.

A betétileg kezelt fedezeti maradványnak kapu és kerítés készítésére való felhasználása és a munkák kiadására az elöljáróság részére a meghatalmazás megadása szükséges, mert a kapura, a temetőőri lakáshoz való bejutásra, a kerítésre, a temetőrend fenntartása végett van szükség, maradvány pedig felhasználandó volt, annál is inkább, mert a anyagdrágulások miatt a meglévő pénz maradvány kedvezően csakis jelenleg használható fel, amikor a községben folyó bányaépület-bontások folyamán kedvezményesebb áron biztosítható a szükséges építkezési anyag.

 

 

[291. old]

[1941. nov. 20.]

 

Tárgyaltuk: A temetőőri lakás építését.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

56. kgy/4575. kig. 1941.

Határozat

 

Az elöljáróságnak a temetőőri lakás építkezésének befejezésére és a vállalati összeg kifizetésére vonatkozó jelentését tudomásul véve kimondjuk, hogy tudomásul vesszük azon jelentést. Hogy a díszsírhelydíjak címén a temetőőri lakás építésére elhelyezett takarékbetét elszámolása a mai napon a következő:

Tőkésítve 1940. december 31-ig 5837.10 P. –

Ebből kifizetve: 4898.17 P.

                                                        B.        K.

a, a temetőőri lakás épületére ……..4898.17 P.

b, államépítészeti útiköltség ………….10 P

c, temetőingatlan vásárlása……………86 P

Összesen………………5837.10 P  4994.17 P.

 

Leütve a kiadás: ……………………4994.17 P

Maradvány:…………………………..842.92 P.

 

Tudomásul vesszük, hogy a tőkésített összegből még rendelkezésünkre áll 842 pengő 93 fillér, amely összeggel kapcsolatban utasítjuk az elöljáróságot, hogy ezen összeget a temetőőr lakás kapujának és kerítésének elkészítésére, valamint az ott szükséges föld elegyengetésére, valamint a hozzájáró út elkészítésére még a folyó évben használja fel, s ennek megtörténtét a közgyűlésnek jelentse.

 

Indokok

Az építkezés befejezése és a vállalati összeg kifizetése tudomásul veendő volt, mert azokra az államépítészeti hivatal hivatalos felülvizsgálata megtörtént.

Az elszámolás tudomásul veendő volt, mert a kifizetések a községi köztemető érdekében történtek.

A maradvány tekintetében a felhasználás volt kimondandó egyrészt azért, hogy ezáltal a temetőőr-lakásnál a még szükséges pótlások véglegesen befejeződnek, másrészt pedig azért, hogy a jelen nagy anyagdrágulások miatt a megmaradt összeget még kedvezőbben értékesíthessük.

 

 

[297. old]

[1941. dec. 29.]

 

Tárgyaltuk: A temető bővítésére ingatlan vételét

Előadó jelenti, hogy Tunyogi Lajosné sz. Rittling Éva pilisvörösvári lakos felajánlotta a községnek megvételre a községi köztemető mellett fekvő, a pilisvörösvári 3358 számú tkvi betétben foglalt 3321 hrzi számú 43 ڤ-öl területű ingatlanát ڤ-enkénti 2 pengő vételárért. Az elöljáróság az ingatlant a község részére megvette és az eladóval a vételi szerződést megkötötte.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

63. kgy/6305. kig 1941.

Határozat

 

Az eladó javaslatát tudomásul véve megállapítjuk, hogy a községi köztemető bővítése szükséges, miért is kimonfjuk, hogy Tunyogi Lajosné sz. Rittling Éva pilisvörösvári lakos tulajdonát képező, a pilisvörösvári 3358. m. tkvi. betétben 3321 hrzi szám alatt foglalt 43 ڤ-öl területű ingatlant ڤ-enkénti 2 pengőért összesen 86 pengőért a községi köztemető bővítése céljára megvesszük és tudomásul vesszük, hogy az elöljáróság a vételi szerződést már meg is kötötte. Az elöljáróság intézkedését jóváhagyjuk.

Egyben kimondjuk, hogy az 1886. XXII. t. c. 110 §-a értelmében a vételre s vonatkozó határozathozatalra a közgyűlés határidejét 1942 évi február hó 20 napjára tűzzük ki.

 

Indokok

A felajánlott ingatlan közvetlenül a községi köztemető mellett , annak a bejárati részén, a törvényhatósági útvonalon fekszik, miért is ezen – a fekvés és vételár tekintetében – kedvező vétel foganatosítandó volt.


 

 

[303.old.]

[1942. febr. 20.]

 

Tárgyaltuk: A temető bővítésére ingatlan vételét

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják

 

4. kgy. /141 (?) kig. 1942.

Határozat

 

Az előadó jelentését tudomásul véve a tárgyban hozott 63. kgy./6305. kig 1941. sz. határozatunkkal kapcsolatban megállapítjuk, hogy a községi képviselő-testület 55 létszámot kitevő tagjai közül csak 26-an jelentek meg, s így a községi törvényben megkövetelt általános többség nincs meg, miért is az újabbi közgyűlést 1942 évi április hó 13. napjára tűzzük ki.

 

 

[312. old.]

[1942. április 13.]

Tárgyaltuk: A temető bővítésére ingatlan vételét.

Előadó javaslatát egyhangúlag elfogadják.

 

10. kgy./141. kig. 1942

Határozat

 

Az előadó tudomásul véve a tárgyban hozott 63. kgy. 1941. és 4. kgy. 1942. számú határozatunkkal kapcsolatban megállapítjuk, hogy a községi képviselő-testület 55 létszámot kitevő tagjai közül csak 15-en jelentek meg a mai közgyűlésen, s így a községi törvény 110 §-ban megkövetelt általános többség nincs meg, miért is az újabb és végleges közgyűlés határidejét 1942. évi …. hó napjára tűzzük ki azzal, hogy azon a megjelentek számára való tekintet nélkül a jelenlévők többsége végérvényesen határoz.

 

 

[322. old.]

[1942. szept. 15.]

 

Tárgyaltuk:

A temető bővítésére ingatlan vételét

Előadó jelenti, hogy az 1886: XX. t.c. 110§-a értelmében a két ízbeni összehívás megtörtént, s minthogy az 1942 február és április 13 napján megtartott közgyűléseken a törvényben megkövetelt számban a képviselő-testületi tagok nem jelentek meg, és így az határozatképes nem volt, a mai közgyűlésen a jelenlévők a megjelentek számára való tekintet nélkül végérvényesen határoznak.

Javaslatot egyhangúlag elfogadják.


 

22. kgy. /141. kig. 1942.

Véghatározat

 

Az előadó jelentését tudomásul véve kimondjuk, hogy a Pilisvörösvár község mint erkölcsi testület mint vevő, más részről Tunyogi Lajosné sz. Rittling Éva mint eladó között a pilisvörösvári 3358 betéti 3321 hrzi. számú 43 □-öl területű ingatlanra vonatkozólag 86 pengő vételárban Pilisvörösváron 1941 évi november hó 29. napján megkötött, a temetőbővítés céljára vásárolt ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést elfogadjuk, jóváhagyjuk, a vételár fedezetére az 1941. évi zárszámadási felesleget jelöljük ki.

Jelen véghatározat közérdekű: a községben a fellebbezési jogra való figyelmeztetéssel közhírré teendő azzal, hogy ellene a kihirdetést követő naptól számított 15 nap alatt a vármegye közgyűléséhez címzett, de a községi elöljáróságnál benyújtandó fellebbezés adható be. + Jogerő után törvényhatósági jóváhagyásra felterjesztendő.

 

Indokok:

A vétel szükséges volt, mert a községi köztemető területe szűk. A vétel előnyös, mert a mai emelkedett árak mellett a □-enkénti 2 pengős vételár rendkívül kedvező, s így a vétel községi közérdekből úgy a temető bővítése, mint a vételár kedvező volta miatt elfogadandó és jóváhagyandó volt.