Pilisvörösvár Képviselő-testületi jegyzőkönyv

1945. év

 

[1945. június 9.]

 

14/kgy. –586/1945. kig. sz.

Tárgy: Sírhelydíjak újabb megállapítása.

Szathmáry Zoltán községi irodatiszt előadó ismerteti a községi temető sírhelyek eddigi árait azzal, hogy a jövőben azokat a helyzetre való tekintettel 100 %-kal emeljék fel.

 

Határozat

A képviselő-testület egyhangúlag határozatot hoz, hogy a községi temetői sírhely árakat 100 %-kal felemeli, mely szerint az I. sor 1000 (?) pengő, II. sor 600 pengő, III. sor 400 pengő, IV. sor 300 pengő, V. sor 200 pengő. Rendes sírokhoz sírhely fenntartva 1000 pengő. Hősi halottak sírhelye díjtalan.

 

 

[1945. szeptember 15.]

 

25/1945. kgy.-1221/1945. szám. Tárgy:

Kötelező ravatalozás elrendelése.

Előadó főjegyző ismerteti a budakörnyéki járási Főjegyző Úr folyó év szeptember hó 3-án kelt 2498)1945.kig. számú rendeletét, melyben elrendeli a kötelező ravatalozást. A rendeletben ismeretessé válik a tárgyra vonatkozó szabályrendeletek, valamint különböző sírhelyek árának megállapítása, valamint az összes ravatalozással kapcsolatos intézkedések, költségek felszámítása stb.

Előadó javasolja, hogy további intézkedésig egy I. osztályú sírhely a ravatalozási költségekkel együtt 5000 pengő, a II. osztályú 3000 pengő, a III. osztályú 400 pengő legyen.

Egyben bejelenti az előadó, hogy a temető területe rövidesen kicsinek fog bizonyulni és így sűrgősen gondoskodni kell a temető bővítéséről.

 

Határozat

A képviselő-testületi tagok egyhangúlag helyeselték az előadó által tett indítványokat, ugyanakkor a fent említett sírhely árait is elfogadja.

A temető kibővítésével  kapcsolatban pedig ezennel elrendelik, hogy a földbirtokreform kapcsán könnyűszerrel lehetne a temető bővítési problémákat megoldani, ezért felkéri Szénási Ernőt, Krausz Sámuelt és Wippelhauser Jánost mint egy háromtagú bizottságot, hogy azonnal lásson hozzá a temető kibővítési munkálatokhoz, és annak megtörténte után a képviselő-testület újabb közgyűlés összehívása révén hozzon határozatot.

 

 

[1945. október hó 6.]

 

32/kgy.-1476/kig.1945.sz. Tárgy: Temető kibővítése.

Előadó főjegyző ismerteti a 25/1945.kgy.szám alatt a temető kibővítése érdekében már foglalkozott javaslattételre, bejelenti, hogy a temető kibővítése érdekében már foglalkozott javaslattételre, bejelenti, hogy a községi temető annyira megtelt, hogy annak kibővítésére már haladékot adni nem lehet, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a 600/1945.M.E. számú földreform során bővítsék ki a temetőt. Elgondolás az volna, hogy közvetlen a temető mellett elterülő ingatlan tulajdonosait az elkobzott földekkel kárpótolnák és így a község minden nagyobb kiadástól mentesen temetőbővítésre szánt területet nyerne.

Ebből a célból felkéri Wohl Péter községi lakost, ki már számos esetben rendezte a temetőket, hogy lépjen érintkezésbe az érdekelt felekkel és tegyen részükre javaslatot.

 

Határozat

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előadó által tett javaslatot és felhatalmazzák Wohl Pétert a temető kibővítési munkálatainak elvégzésére.